Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Unix / Linux - správa systému

4 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pokročilých používateľov operačných systémov typu Unix / Linux, ktorí budú vykonávať funkciu správcu (administrátora) systému. Je vhodný aj pre ďalších záujemcov, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti o tomto systéme a jeho službách.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu sa oboznámia so základnými úlohami správcu systému, naučia sa používať nástroje správcu systému, vylaďovať systém pre konkrétne použitie, vytvárať používateľské kontá, inštalovať a konfigurovať systém, inštalovať a odinštalovať programové vybavenie a samostatne riešiť a odstraňovať rôzne problémy.

Veľká časť kurzu je zameraná všeobecne a nie je viazaná na žiadny konkrétny systém typu Unix / Linux. Tam, kde je to nevyhnutné, sa uvádzajú odchýlky pre konkrétny operačný systém - BSD, Sun Solaris, Linux a pod. Samotná výučba prebieha v prostredí Unix - FreeBSD alebo Linux - Red Hat, ale podľa potreby možno uviesť rozdiely aj pre iné systémy (OpenBSD, NetBSD, Sun Solaris, Debian, SuSe, Mandrake, Slackware, Corel a pod.).

Na tento kurz nadväzuje špecializovaný kurz s názvom „Unix / Linux - sieťové služby“, ktorý je zameraný na výstavbu a prevádzku počítačových sietí typu TCP/IP a NFS.

Vstupné požiadavky: Znalosť operačného systému z hľadiska pokročilého používateľa, t.j. v rozsahu kurzov „Unix / Linux - základy práce v systéme“ a „Unix / Linux - pokročilá práca a programovanie v Shelli“.
Cena kurzu: 355 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Prehľad a porovnanie operačných systémov typu Unix - z hľadiska použitia a správy
  • podobnosti, rozdiely, výhody a nevýhody
 • Správa systému - úvod do problematiky
  • štruktúra operačného systému typu Unix
  • oprávnenia a nástroje správcu systému
  • základné prvky bezpečnosti systému a ich konfigurácia
 • Správa používateľov a skupín
  • vytváranie a rušenie skupín a používateľských kont
  • kontrola a zmena parametrov používateľských kont
  • nastavenie a zmena hesiel
  • nastavenie prístupových práv pre skupiny a používateľov

2. DEŇ

 • Systém súborov
  • štruktúra, hierarchia a prístupové práva
  • typy súborov, špeciálne súbory
  • vytváranie a správa systémov súborov
  • kontrola štruktúry systému súborov a riešenie prípadných problémov
 • Zálohovanie a obnova súborov a systému
  • základné pojmy a nástroje - tar, dd, gzip, ...
  • rozvrh zálohovania
  • úplné a prírastkové zálohovanie

3. DEŇ

 • Správa procesov
  • pojmy „proces“ a „program“
  • príkaz ps a jeho varianty
  • štart a ukončenie procesov
  • monitorovanie, riadenie a správa procesov
  • neinteraktívne spúšťanie a plánovanie procesov
 • Štart a zastavenie systému
  • úrovne behu systému (runlevel)
  • štart a zastavenie systému, jedno- a viacpoužívateľský režim
  • havária systému a riešenie kritických situácii

4. DEŇ

 • Inštalácia, konfigurácia a správa prídavných zariadení
  • terminály - konfigurácia a prevádzka
  • tlačiarne - podsystém pre tlač, riadenie a správa tlačovej fronty
  • diskové a páskové zariadenia - pripájanie, odpájanie, údržba a optimalizácia činnosti diskového podsystému
  • niektoré ďalšie prídavné zariadenia
 • Konfigurácia a optimalizácia jadra systému
  • štruktúra jadra systému, moduly
  • monitorovanie aktivity systému - procesor, pamäť, prídavné zariadenia
  • chybové hlásenia jadra systému
  • postup pri konfigurácii a kompilácii jadra systému
  • konfigurácia služieb systému
 • Inštalácia systému
  • postup a možné problémy - informatívne
  • možnosti inštalácie národnej podpory
 • Lokalizácia a odstraňovanie chýb v systéme, riešenie problémov
 • Inštalovanie a odinštalovanie programov - postupy a inštalačné programy
 • X-Windows - inštalácia a konfigurácia grafického prostredia
 • Komunikácia v počítačových sieťach - stručný náčrt


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35