Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Excel 365 - analýza údajov a štatistiky

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre skúsených používateľov tabuľkového procesora MS Excel, ktorí sa chcú podrobnejšie oboznámiť s nástrojmi na štatistické spracovanie údajov v tomto programe a na konkrétnych príkladoch z praxe si precvičiť ich použitie.

Obsah kurzu:

Preberajú sa činnosti a nástroje programu Excel, ktoré umožňujú spracovanie údajov pomocou štatistických nástrojov, analýzu a prognózu údajov a niektoré ďalšie náročnejšie techniky. Osobitná pozornosť sa venuje práci s rozsiahlymi tabuľkami, problematike zdieľania informácií v tabuľkách a práci s databázami. Kurz sa zameriava na rýchle získavanie údajov, analýzu a spracovanie údajov. Ponúka možnosť tvorby "Add hot" zoznamov, výťahov, prehľadov a analýz pre oblasť ekonomiky, marketingu, riadenia a pod.
Vstupné požiadavky: Pokročilé skúsenosti s programom MS Excel.
Cena kurzu: 120 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Práca so zoznamom - databázou
  • triedenie zoznamov
  • filtrovanie údajov - automatický a rozšírený filter
  • tvorba súhrnov a práca s nimi
 • Kontingenčná (krížová) tabuľka a databáza
 • Štatistické funkcie
  • Priemer, Modus, Median
  • Max, Min, Počet, Počet2, SmOdch, Var, SmOdch.Výber, Var.Výber
 • Funkcia Subtotal - význam a použitie
 • Metódy zaokrúhľovania údajov
 • Databázové funkcie
  • DSuma, DPriemer, DMax, DMin, DPočet, DPočet2, DSmOdch, DVar, DZiskat

2. DEŇ

 • Štatistické a matematické nástroje
  • jednorozmerný štatistický súbor - histogram
 • Závislosti údajov a výberové testy
  • korelácia - pevnosť závislosti dvoch údajov
  • regresia - typ závislosti (funkcia pre popis závislosti)
 • Použitie analytických nástrojov
  • korelácia
  • kovariancia
  • spojnice trendu z grafov
  • regresia - komplexný nástroj na analýzu údajov
 • Analytické nástroje z oblasti ekonomiky
 • Predpovedanie budúceho stavu
  • Forecast, LinTrend, LinRegrese, LogLinTrend, LogLinRegrese
 • Práca s maticami a vektormi


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35