Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Excel 365 - programovanie vo VBA

3 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre skúsených používateľov tabuľkového procesora MS Excel, ktorí chcú čo najviac automatizovať svoju prácu s tabuľkami alebo vytvárať jednoduchšie programové aplikácie v jazyku Visual Basic for Applications (VBA).

Predmet kurzu:

VBA je univerzálny programovací jazyk, ktorý firma Microsoft zabudovala do väčšiny svojich aplikácií v rodine MS Office. Je to zjednodušená verzia mohutnejšieho jazyka Visual Basic, ktorá však obsahuje dostatok príkazov a funkcií na bežné programovanie. Hlavná sila VBA spočíva v jeho tesnej integrácii s materským programom, ktorý poskytuje priamy prístup ku svojim interným objektom a pomocou nich umožňuje programovo riadiť prakticky celú svoju činnosť. V prostredí MS Excel možno programovo vykonať takmer všetky operácie, ktoré sú dostupné v menu programu a na paneloch nástrojov.

Obsah kurzu:

V úvode kurzu sa preberajú základy programovacieho jazyka VBA, vrátane štandardných procedúr a funkcií. Ďalej sa preberá práca s dátami v tabuľkových súboroch, objektový model programu, návrh a použitie formulárov a dialógových okien a pod. Na záver kurzu je zaradená ukážka tabuľkovo orientovanej aplikácie a konzultácia konkrétnych problémov účastníkov.
Vstupné požiadavky: Pokročilé skúsenosti s programom MS Excel. Vítané sú určité skúsenosti s tvorbou jednoduchších makier (VBA) alebo znalosť programovania v niektorom inom programovacom jazyku.
Cena kurzu: 190 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Úvod do tvorby a použitia programov v jazyku Visual Basic for Applications (VBA)
  • vzťah makier a kódu VBA, záznam makier, prechod od makier k programovaniu
  • základné pojmy - objekt, vlastnosť objektu, metóda objektu, udalosti objektu
  • úloha formulárov pri automatizácii práce s dokumentom
  • pracovné prostredie VBA, spúšťanie, ladenie a úprava kódu
 • Prehľad jazyka VBA
  • vlastnosti jazyka, jeho stavba, riadkovo orientovaný zápis príkazov
  • numerické dátové typy - byte, integer, long, single, double, currency
  • ďalšie dátové typy - boolean, dátum, reťazec (znaky), variant, používateľom definované typy
  • objektové typy
  • premenné, polia, indexované premenné
  • identifikátory, premenné a konštanty, rozsah platnosti identifikátorov
  • výrazy, operátory (aritmetické, reťazcové, relačné, logické), priorita operátorov
  • volanie štandardných procedúr a funkcií, použitie parametrov volania
  • parametre odovzdávané odkazom a hodnotou, pozičné a kľúčové parametre
  • voliteľné parametre, neznámy počet parametrov

2. DEŇ

 • Prehľad a použitie štandardných funkcií
  • numerické, reťazcové, konverzné funkcie
  • dátumové a časové funkcie, funkcie súborov a adresárov, funkcie vstupu a výstupu, finančné funkcie, informačné funkcie, funkcie vetvenia, ostatné funkcie
  • tabuľkovo orientované funkcie
 • Definícia a použitie vlastných (používateľských) funkcií a procedúr
 • Objektový model MS Excel
  • prehľad objektov, vlastnosti a metódy objektov
  • práca s objektami
 • Práca so zošitmi a listami tabuľkových súborov
  • vytvorenie nového zošita, otvorenie zošita
  • prístup k jednotlivým listom zošita
  • prístup k jednotlivým bunkám listu, práca s rozsahom buniek
  • použitie cyklov a iných riadiacich štruktúr pri práci so zošitom

3. DEŇ

 • Formuláre a dialógové okná
  • definovanie formulára, jeho vlastnosti a udalosti
  • ovládacie prvky formulára, ich prepojenie s bunkami listov zošita
  • dialógové okná - definícia, spôsob práce
  • lišty nástrojov a ponuky - tvorba, použitie
  • ovládacie prvky ActiveX
 • Prístup k údajom v databázach pomocou ADO
 • Prehľad ďalších možností a nástrojov - základné princípy a možnosti použitia
  • moduly tried
  • programovanie tlače
  • návrh komplexnejších programových aplikácií
 • Konzultácia konkrétnych otázok a problémov podľa záujmu účastníkov kurzu


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35