Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Excel 365 - tvorba komplexných aplikácií vo VBA

3 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre skúsených používateľov tabuľkového procesora MS Excel, ktorí už poznajú základy programovania v prostredí Visual Basic for Applications (VBA) a chcú sa oboznámiť s pokročilejšími programovacími technikami a s nástrojmi na tvorbu komplexnejších programových aplikácií.

Obsah kurzu:

V úvode kurzu sa stručne zhrnú základy programovania v prostredí MS Excel a jeho VBA. Ďalej sa preberá práca s niektorými zložitejšími objektami MS Excel, spracovanie udalostí na objektoch, práca s formulármi a niektoré špecifiká vývojového prostredia. Určitá pozornosť sa venuje aj spolupráci s databázami a ďalším možnostiam komunikácie s vonkajším prostredím. Na záver kurzu sú zaradené náročnejšie programovacie techniky a konzultácia konkrétnych problémov účastníkov.

Súčasťou výuky je množstvo praktických príkladov, na ktorých si účastníci postupne precvičujú, upevňujú a rozširujú svoje vedomosti.

Vstupné požiadavky: Pokročilá znalosť práce s programom MS Excel, znalosť práce v prostredí VBA a základné skúsenosti s tvorbou jednoduchších programových prvkov v rozsahu kurzu MS Excel - programovanie vo VBA.
Cena kurzu: 205 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • VBA v prostredí MS Excel - stručná rekapitulácia
  • práca na liste a objekt Range
  • využitie funkcií a ovládanie kalkulácií na liste
  • ďalšie objekty MS Excel a ich využitie - príklady a cvičenia
 • Podrobnosti o programovacom jazyku VBA
  • deklarácia premenných, využitie polí, vlastné dátové typy, výrazy, funkcie
  • tvorba a spolupráca procedúr a funkcií - možnosti volania, parametre, volanie medzi aplikáciami
  • moduly tried a ich využitie
  • ošetrenie chýb za behu programu
 • Vybrané objekty v prostredí MS Excel a ich použitie
  • Chart - graf
  • Pivot Table - kontingenčná tabuľka
  • Shapes - tvary
  • Command Bar - panel nástrojov

2. DEŇ

 • Spracovanie udalostí na objektoch MS Excel
  • udalosti objektov Workbook, Worksheet
  • udalosti objektov ActiveX - Change, Click, ...
 • Formuláre
  • pokročilá práca s formulármi a objektami
 • Práca so súbormi
  • prístup na disk - práca s adresármi a súbormi
  • export údajov MS Excel do textových a iných formátov - CSV, XML, HTML atď.
  • riadenie tlače
 • Vývojové prostredie
  • nastavenie pracovného prostredia
  • pokročilé možnosti programového editora
  • krokovanie a ladenie programu

3. DEŇ

 • Práca s databázou
  • prístup k údajom v databázach internými prostriedkami MS Excel a pomocou ADO
  • spolupráca s databázovým serverom (MS SQL Server) a základné príkazy jazyka SQL - select, insert, update, delete, ..
  • import, export a aktualizácia údajov, databázové aplikácie.
  • MS Excel ako „Front End“ k databáze
 • Office Web Components
  • význam, využitie, udalosti
 • Pokročilé programovacie techniky
  • ukladanie nastavení vytvorenej aplikácie do registrov systému
  • ovládanie iných aplikácií pomocou Automation a metódou SendKeys
  • vytvorenie add-in súboru
  • vytvorenie knižnice *.dll
 • Konzultácia konkrétnych otázok a problémov podľa záujmu účastníkov kurzu


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35