Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Excel 365 - kontingenčné tabuľky a grafy

1 deň, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých používateľov tabuľkového procesora MS Excel, ktorí sa chcú podrobnejšie oboznámiť s často používanými nástrojmi na analýzu údajov a na konkrétnych príkladoch si precvičiť ich praktické využitie.

Predmet kurzu:

Kontingenčná tabuľka je interaktívna tabuľka, ktorá dovoľuje rýchlo kombinovať a porovnávať veľké množstvo údajov. Riadky a stĺpce tabuľky možno otáčať a zobraziť tak rôzne súhrny zdrojových údajov podľa zadaných analytických kritérií. Zdrojom údajov môžu byť nielen tabuľky MS Excelu, ale aj externé databázy - napr. MS Access, MS SQL Server, MS OLAP Server, webový server a pod. Rozloženie a formát kontingenčných tabuliek možno vhodne upraviť a výsledky možno prezentovať aj v tvare kontingenčných grafov.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu sa oboznámia so základnými princípmi kontingenčných tabuliek a grafov, naučia sa ich zostavovať a používať pri práci s rôznymi dátovými zdrojmi.
Vstupné požiadavky: Znalosť práce s programom MS Excel.
Cena kurzu: 70 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

 • Kontingenčné tabuľky a grafy - úvod
  • účel a základné princípy
  • návrh a modifikácia kontingenčných tabuliek a grafov
  • zdroje údajov
  • polia kontingenčných tabuliek
  • súhrnné funkcie pre analýzu údajov
  • doplnenie vlastných polí a položiek
  • tvorba skupín, skrývanie a zobrazovanie detailov
  • formátovanie kontingenčných tabuliek a grafov
  • rôzne formy zobrazenia údajov
 • Praktické cvičenia s jednoduchými kontingenčnými tabuľkami a grafmi
 • Ďalšie možnosti
  • využitie násobných oblastí
  • vlastné výpočty a podmienené formátovanie
 • Použitie externých zdrojov údajov
  • základné pojmy a princípy databázového spracovania údajov - databáza, tabuľka, riadok, stĺpec, typy údajov, väzby medzi tabuľkami
  • ukážky a cvičenia s rôznymi dátovými zdrojmi
 • Možnosti automatizácie spracovania údajov pomocou kontingenčných tabuliek
 • Využitie kontingenčných tabuliek a grafov na štatistické spracovanie údajov
 • Ďalšie príklady použitia kontingenčných tabuliek a grafov podľa záujmu účastníkov


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35