Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Excel 365 - finančný manažment

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre finančných manažérov a ostatných záujemcov, ktorí sa chcú podrobnejšie oboznámiť s nástrojmi na finančné a investičné kalkulácie v programe MS Excel.

Obsah kurzu:

Kurz poskytuje ucelený prehľad najčastejšie používaných matematických metód v danej oblasti a na konkrétnych príkladoch ukazuje ich použitie na riešenie typických problémov z praxe.
Vstupné požiadavky: Znalosť práce s programom MS Excel a základné vedomosti z oblasti financií.
Cena kurzu: 160 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Základné pojmy v oblasti finančného rozhodovania a investičnej matematiky
 • Investície a ich hodnotenie
  • základné typy a parametre investícií - úroková miera, výnos, riziko, likvidita
  • kritériá investičného rozhodovania a ich porovnanie - súčasná, budúca a vnútorná hodnota investície, miera vnútornej výnosnosti, index ziskovosti, výnosnosť a rentabilita, doba návratnosti
  • účtovníctvo - základná účtovná rovnica, odpisy, metódy oceňovania cenných papierov
 • Vlastné a cudzie zdroje financovania investícií
  • peniaze na účte, sporenie, úver, nákup na splátky, leasing
 • Manažment záväzkov a pohľadávok, cash flow
  • platobná politika, doba splatnosti, diskont za skorú platbu
  • forfaiting, faktoring
 • Investície s pevným príjmom
  • účet v banke - jednoduchý a zložený úrok, nominálna a efektívna úroková sadzba, zmiešané a spojité úročenie
  • depozitný certifikát
  • zmenka a zmenkové obchody
  • pokladničná poukážka
  • dlhopis
  • anuita
  • zmluva o spätnom odkúpení (repo zmluva)

2. DEŇ

 • Investície s premenlivým príjmom - akcie
  • základné pojmy a typy akcií
  • fundamentálna a technická analýza
  • emisia a štiepenie akcií
 • Devízový trh a deriváty (finančné zmluvy)
  • základné pojmy
  • okamžité (spotové) zmluvy
  • termínové zmluvy (forward, futures), opcie, opčné listy, swap
 • Riadenie rizika
  • základné pojmy, riziko úrokovej sadzby, menové riziko, vplyv inflácie
  • kvantifikácia rizika
  • zaisťovanie rizika (hedging)
  • indexy akcií a obligácií
  • riešenie prípadových štúdií
 • Modely finančnej analýzy
  • pomerové ukazovatele
  • Altmanové indexy súhrnného hodnotenia firmy
  • pyramidálna sústava (rozklad)
  • vyhodnotenie trendov na základe Du Pont-ových rovníc
  • vyhodnotenie informácií z finančného trhu


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35