Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Excel 365 - pre pokročilých

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých používateľov tabuľkového procesora MS Excel, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti o tomto programe a naučiť sa používať niektoré náročnejšie techniky pri tvorbe zložitejších dokumentov.

Obsah kurzu:

Úvod kurzu je venovaný krátkemu opakovaniu základných poznatkov a postupov, ktoré patria k bežnej výbave každého používateľa programu. Určitý priestor je vyhradený aj konzultáciám konkrétnych otázok a problémov z predchádzajúcej praxe účastníkov kurzu.

V hlavnej časti kurzu sa preberá práca s rozsiahlymi tabuľkami, zdieľanie údajov v tabuľkách, spolupráca s inými aplikáciami, práca s databázami, riešenie vybraných numerických úloh a prezentácia tabuliek. V závere kurzu sa preberá nastavenie pracovného prostredia a základné princípy tvorby a použitia makier v jazyku Visual Basic for Applications (VBA).

Na tento kurz nadväzuje séria ďalších špecializovaných kurzov pre pokročilých používateľov programu.

Vstupné požiadavky: Znalosť práce s programom MS Excel a určité skúsenosti pri tvorbe bežných dokumentov.
Cena kurzu: 120 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Základné služby programu - stručná rekapitulácia, otázky a odpovede, tipy a triky
  • práca s tabuľkou a dokumentom, práca s blokmi, prezeranie a tlač dokumentu
  • formát strany, záhlavie a päta strany, číslovanie strán, listy
  • riadky, stĺpce, formát a štýl údajov, šablóny
  • kalkulácie v tabuľkách, absolútna a relatívna adresácia, mená a funkcie
  • automatické opravy textov, používateľský slovník, tabuľka automatických opráv
  • odoslanie dokumentu elektronickou poštou a faxom
 • Práca s rozsiahlymi tabuľkami
  • zobrazenie rozsiahlych tabuliek, spôsob pohybu po nich, rozdelenie okna
  • práca s blokmi buniek v rozsiahlych tabuľkách
  • správca pohľadov
 • Práca so zošitom
  • prepojenie údajov medzi jednotlivými listami a medzi zošitmi
  • ochrana údajov na úrovni bunky, listu a zošita
 • Zdieľanie údajov v tabuľke s inými programami, import a export údajov, práca v sieti
  • tabuľka ako zdroj údajov pre hromadnú korešpondenciu
  • import a export tabuliek v rôznych formátoch
  • zdieľanie údajov, súbežné úpravy dokumentu viacerými používateľmi v sieti
 • Tabuľka vo forme databázy
  • definovanie tabuľky, práca s formulárom
  • filtrovanie databázy, radenie databázy, tvorba súhrnov a práca s nimi

2. DEŇ

 • Krížové (kontingenčné) tabuľky a grafy
  • charakteristika, tvorba, použitie, príklady
 • Vzorce a funkcie
  • definovanie a používanie mien vo vzorcoch, tvorba zložitejších vzorcov -príklady
  • hľadanie a odstraňovanie chýb zo vzorcov, zobrazenie závislostí vo vzorcoch
  • popis štandardných funkcií
  • používateľom definované funkcie - spôsob definovania a použitie
 • Riešenie numerických úloh
  • riešenie úlohy s jednou premennou
  • hľadanie minima/maxima určitej hodnoty v závislosti od viacerých premenných s nastavením obmedzujúcich podmienok - riešenie tabuľkového modelu, príklady
  • práca so scenármi
 • Prezentácia tabuliek
  • charakteristika, tvorba a začlenenie rôznych typov informácií do prezentácie
  • grafické objekty - import a export objektov pomocou techniky OLE2, typy grafických objektov (obrázky, špeciálne efekty s písmom - MS WordArt)
  • tvorba a úprava grafov, zmena parametrov grafov a grafických objektov
  • praktické ukážky prezentácií, tlačové zostavy, tlač
  • publikovanie údajov na webe, automatické publikovanie zmien
 • Nastavenie pracovného prostredia, práca vo viacerých jazykoch - panely nástrojov, menu „Nástroje - Možností“
 • Menu „Nástroje - Doplnky“
 • Stručný prehľad a ukážky ďalších služieb programu - štatistické výpočty, podpora pre analýzu databázových údajov (OLAP), makrá a úvod do programovacieho jazyka Visual Basic for Applications (VBA)


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35