Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Excel 365 - pre mierne pokročilých

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre mierne pokročilých používateľov tabuľkového procesora MS Excel, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti o tomto programe a prakticky si precvičiť efektívne pracovné postupy pri tvorbe kvalitných dokumentov.

Obsah kurzu:

Úvod kurzu je venovaný krátkemu opakovaniu základných poznatkov a postupov, ktoré patria k minimálnej výbave každého používateľa programu. Určitý priestor je vyhradený aj konzultáciám konkrétnych otázok a problémov z predchádzajúcej praxe účastníkov kurzu.

Hlavná časť kurzu je zameraná na podrobné zvládnutie najčastejšie používaných služieb programu a na získanie určitej zručnosti pri riešení bežných i náročnejších tabuľkových úloh.

Na tento kurz nadväzuje séria ďalších špecializovaných kurzov pre pokročilých používateľov programu.

Vstupné požiadavky: Znalosť základov práce s programom MS Excel a schopnosť rýchlo sa učiť.
Cena kurzu: 100 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Základy práce s tabuľkou a dokumentom - rekapitulácia
  • otvorenie, úprava a uloženie dokumentu
  • pohyb v tabuľke, zápis a úprava údajov, typy údajov (text, číslo, mena, dátum, …)
  • označovanie, kopírovanie, presun a mazanie údajov, úprava označených údajov
  • prezeranie a tlač dokumentu, nastavenie parametrov tlače
 • Formátovanie a úprava tabuliek
  • formát strany, záhlavie a päta strany, číslovanie strán, listy
  • rozmery a hlavičky riadkov a stĺpcov, vkladanie a rušenie riadkov a stĺpcov
  • formát, zarovnanie, orientácia, obrysy a tieňovanie údajov, typy písma
  • inteligentné značky
  • štýl údajov, definícia a použitie štýlov
 • Kalkulácie v tabuľkách, mená a funkcie
  • vzorce a ich zápis, numerické, znakové a logické výrazy, štandardné funkcie
  • automatické súčty v rámci listu a cez viacero listov
  • kopírovanie vzorcov a údajov, rekalkulácia hodnôt
  • pomenovanie buniek a častí tabuliek, absolútna a relatívna adresácia údajov
  • vytváranie sérií čísel, textov a číslovaných textov

2. DEŇ

 • Práca s viacerými tabuľkami, previazanie tabuliek, prenos údajov medzi tabuľkami
 • Krížové (kontingenčné) tabuľky
 • Grafické zobrazenie údajov - typy grafov, ich tvorba, úprava, formátovanie a tlač
 • Ďalšie nástroje a služby
  • hľadanie a náhrady údajov
  • práca vo viacerých jazykoch
  • kontrola gramatiky a pravopisu, automatické opravy v texte
  • súhrnné údaje o dokumente a ich použitie na hľadanie dokumentov
  • podokno úloh Zdroje informácií
  • import údajov z databáz, webových stránok a iných zdrojov
  • export údajov v rôznych formátoch, použitie formátu XML
 • Šablóny
  • tvorba a použitie
  • vzorové dokumenty a formuláre - objednávka, faktúra a pod.
 • Nastavenie pracovného prostredia - používateľský profil
  • panely nástrojov, automatické ukladanie dokumentov, ochrana proti makrovírusom a pod.
 • Podpora na webovom serveri MS Office Online
 • Stručný prehľad ďalších služieb programu - štatistické výpočty, práca s databázami, grafické objekty, používateľské funkcie, podpora pre analýzu databázových údajov (OLAP), podpora pre sieť Internet / Intranet, makrá (VBA) a pod.


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35