Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Projektové riadenie - základné princípy a nástroje

1 deň, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o problematikou projektového riadenia, ktorí sa chcú oboznámiť so základnými princípmi, pojmami, metódami a nástrojmi používanými v tejto oblasti.

Predmet kurzu:

Projektové riadenie je metodika na koordináciu ľudí, materiálov, peňazí a časových plánov na dosiahnutie vopred stanovených cieľov tak, aby daný projekt alebo séria projektov boli ukončené v požadovanej kvalite, v čo najkratšom čase a s minimálnymi nákladmi. Je to ucelený systém moderných techník riadenia, ktorý pokrýva všetky etapy projektu - prípravu, realizáciu i vyhodnotenie. Projektové riadenie je dnes alfou i omegou úspešnej organizácie.

Obsah kurzu:

Kurz je zameraný na pochopenie základných princípov projektového riadenia a praktické zvládnutie postupov pri plánovaní a riadení projektov. Je obohatený o množstvo príkladov z dlhoročnej praxe lektora v oblasti projektového riadenia. Domov si odnesiete konkrétne návody, ako prakticky rozbehnúť projekt, sledovať jeho jednotlivé etapy, priebežne riešiť problémy a doviesť projekt až do úspešného konca.

Na tento kurz nadväzuje kurz „MS Project 2007 / 2003 - základy“, v ktorom sa podrobnejšie preberá jeden z najpoužívanejších nástrojov na počítačovú podporu projektového riadenia.

Vstupné požiadavky: Všeobecný prehľad v oblasti riadenia a znalosť práce v prostredí MS Windows.
Cena kurzu: 165 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

 • Úvod do projektového riadenia, základná terminológia
 • Životný cyklus projektu
 • Trochu projektovej teórie - tri piliere, štandardy, certifikáty
 • IT nástroje na projektové riadenie
 • Základná terminológia - SOW , WBS
 • Začatie projektu
 • Vybudovanie pracovných tímov
 • Dôležitosť komunikačného plánu
 • Metodika detailného plánovania projektu
 • Úvodný workshop - formy a cieľ
 • Kontrolný proces projektu - projekt status, RV
 • Hand-over proces
 • Zakončenie projektu
 • Znalostná databáza


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35