Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Project 2016 / 2013 - pre pokročilých

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre projektových manažérov, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti o programe MS Project a naučiť sa efektívne využívať všetky jeho nástroje a služby pri riadení náročných projektov.

Obsah kurzu:

Kurz je zameraný na návrh efektívnych projektov, ich riadenie a priebežnú optimalizáciu. Účastníci kurzu sa zoznámia s potrebnou metodikou a svoje praktické skúsenosti rozvinú na konkrétnych príkladoch pri riešení vzorovej prípadovej štúdie. Naučia sa zostaviť projekt s vybilancovaním cieľov, času, ľudských a technických zdrojov, efektívne pracovať s ľudskými a technickými zdrojmi v čase, získať profesionálne výstupy z projektových dát, pracovať s množinou projektov a zabezpečiť ich konsolidáciu.

Na tento kurz nadväzuje kurz „MS Project Server - tímová spolupráca“, ktorý je určený pre náročné aplikácie a rozsiahlejšie projektové tímy.

Vstupné požiadavky: Znalosti na úrovni kurzu „MS Project - základy“.
Cena kurzu: 190 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Projektové riadenie a MS Project
  • stručná rekapitulácia základných pojmov a princípov
  • rozšírené nastavenia pracovného prostredia
 • Dostupnosť a vizualizácia projektových dát
  • rozšírená práca s organizátorom
 • Úlohy
  • obmedzenia a ich riadenie
  • výpočet kritickej cesty a práca s rezervami
  • riadenie kritických úloh
 • Zdroje projektu
  • kalendáre zdrojov - ich typy a konflikty
 • Priraďovanie zdrojov
  • kombinácia typov a atribútov úloh
  • nadčasy a normohodiny medzi dvomi pevnými termínmi
  • doba trvania - PERT analýza
  • rozšírené možnosti vyrovnávania zdrojov
 • Náklady projektu
  • rozšírené možnosti sledovania cash-flow
 • Výstupy z projektových dát
  • vlastné polia a indikátory
  • rozšírené možnosti použitia vzorcov
  • rozšírené možnosti zobrazenia

2. DEŇ

 • Zabezpečenie efektívnosti a optimalizácia projektu
  • možnosti zníženia nákladov na projekt
  • výpočet kritickej cesty - pokročilé metódy
  • práca s viacerými smernými a pomocnými plánmi projektov
 • Sledovanie projektov
  • preplánovanie nesplnených úloh
  • hodnotová analýza - sledovania CV, SV, CPI, SPI
  • pokročilé metódy sledovania projektov
  • smerné plány a skutočné hodnoty
 • Dynamické vstupy a výstupy projektových dát
  • ukážky komunikácie v prostredí MS Outlook
  • prepojenie dát s externým prostredím
 • Multiprojektové prostredia
  • zdieľanie zdrojov medzi projektmi
  • riadenie viacerých projektov zlúčením
  • konsolidácia a optimalizácia množiny projektov
  • rozdelenie projektu na viac čiastkových projektov
 • Ďalšie možnosti
  • úprava sprievodcu
  • ukážka použitia makier
 • MS Project Server - stručný prehľad možností


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35