Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Project 2016 / 2013 - základy

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o problematikou projektového riadenia, ktorí sa chcú oboznámiť s moderným podporným nástrojom MS Project a naučiť sa prakticky využívať jeho služby. Zvlášť vhodný je pre projektových manažérov, ktorým dôkladná znalosť programu umožní efektívnejšie plánovať a riadiť projekty. Ostatným členom projektového tímu kurz poskytne celkový prehľad o funkčných možnostiach programu, návod na správne pochopenie projektovej dokumentácie a pravidlá tímovej komunikácie.

Predmet kurzu:

Microsoft Project je v súčasnosti jedným z najrozšírenejších nástrojov na počítačovú podporu plánovania, optimalizácie a riadenia projektov. Používa sa v širokom okruhu aplikácií, ku ktorým patrí napr. stavebníctvo, výroba, vývoj, poskytovanie služieb, riadenie inovácií, organizovanie akcií a pod. Program poskytuje prehľadné grafické prostredie vo forme tabuliek, diagramov a formulárov, ktoré slúžia na prácu so širokou škálou projektových informácií - štruktúrované zoznamy vzájomne previazaných úloh, termíny a časové obmedzenia, priradenie pracovných a materiálových zdrojov, finančné náklady, progres v projekte, atď. Okrem toho obsahuje nástroje na analýzu stavu projektu a automatické riešenie niektorých problémov - napr. vyrovnanie preťažených zdrojov. Na výmenu informácií v pracovnej skupine program používa elektronickú poštu, resp. Intranet / Internet.

Obsah kurzu:

Kurz je zameraný na pochopenie základných princípov projektového riadenia a praktické zvládnutie postupov pri plánovaní a riadení projektov s použitím programu MS Project.

Na tento kurz nadväzuje kurz „MS Project - pre pokročilých“, ktorý je určený pre projektových manažérov, a kurz „MS Project Server - tímová spolupráca“, ktorý je určený pre náročné aplikácie a rozsiahlejšie projektové tímy.

Vstupné požiadavky: Znalosť základných princípov projektového riadenia.
Cena kurzu: 175 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Úvod do projektového riadenia
 • Charakteristika programu MS Project
  • filozofia, funkčné možnosti a oblasti nasadenia
  • popis a úprava pracovného prostredia
 • Zostavenie plánu (harmonogramu) projektu
  • vytvorenie projektového súboru
  • nastavenie základných projektových informácií
  • kalendáre - vytvorenie, úprava pracovného času, kopírovanie do šablóny
  • úlohy - vkladanie, editovanie, osnova projektu, míľniky
  • trvanie úloh, závislosti medzi úlohami, oneskorenie a predstih medzi úlohami
  • pružné a nepružné obmedzenia úloh, konečný termín úloh
  • Ganttov a sieťový diagram - kritická cesta, dostupná rezerva
 • Podrobnosti k úlohám
  • opakované a prerušené úlohy
  • definovanie WBS kódu, individuálny kalendár úlohy
  • vkladanie poznámok a hyperlinkov
 • Definovanie zdrojov
  • pracovné a materiálové zdroje
  • jednotky zdroja, časová dostupnosť a kalendáre zdrojov
  • štandardné a nadčasové sadzby, sadzba za použitie
 • Priradenie zdrojov k úlohám
  • priradenie jedného a viacerých zdrojov, riadenie úsilím
  • základný vzorec pre výpočet práce, rovnomerné a nerovnomerné rozloženie
  • diagram zdrojov - vyťaženie zdrojov, riešenie preťaženia zdrojov

2. DEŇ

 • Rozpočet projektu
  • tabuľky sadzieb zdrojov, časovo závislé sadzby
  • vkladanie pevných nákladov, nabiehanie nákladov
 • Smerodajný plán v projekte
  • schválenie plánu, uloženie smerodajného plánu
  • sady údajov - aktuálna, smerodajný plán a skutočná
 • Sledovanie pokroku v projekte
  • zadávanie skutočných údajov
  • ukazovatele priebehu - dátum stavu, opakovaný ukazovateľ
  • pohľady - Používanie úloh a Používanie zdrojov - plánovaná a skutočná práca, náklady
 • Práca v pohľadoch
  • tabuľky - vkladanie stĺpcov, filtrovanie, zoskupovanie
  • používateľské polia - ich definovanie, vytváranie vzorcov a zoznamov hodnôt
  • diagramy - prispôsobenie, použitie sprievodcu, formátovanie prvkov
  • tlač pohľadov - úprava, záhlavie, päta, legenda, možnosti tlače
 • Zostavy
  • úprava a tlač preddefinovaných zostáv
  • vytvorenie vlastných zostáv, Organizátor
 • Spolupráca s MS Office a automatizácia činností
  • export a import údajov, mapovanie polí
  • aktualizácia údajov - načítanie a spájanie záznamov na základe spoločného kľúča
  • tvorba makier - vytvorenie jednoduchého makra na aktualizáciu údajov
 • Rozsiahle projekty v organizácii
  • zdieľanie zdrojov - nastavenie, riešenie preťaženia centrálnych zdrojov
  • multiprojekt - prepojenie viacerých projektov
 • Komunikácia v pracovnej skupine
  • e-mail - priradenie a potvrdenie zdroja, vyžiadanie skutočného stavu prác na úlohách
  • Intranet / Internet - možnosti využitia v prostredí MS Project Server (stručný prehľad)


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35