Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Tvorba aplikácií pre Web - ASP .NET 4.7 MVC 5

3 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre tvorcov webových aplikácií, ktorí sa chcú oboznámiť s novou koncepciou vývoja komplexných webových aplikácií na prácu s databázami.

Predmet kurzu:

Model-View-Controller (MVC) je nadstavba webového systému ASP.NET spoločnosti Microsoft a je plne kompatibilná s klasickým systémom Web Forms. Cieľom novej koncepcie je rozdeliť webový projekt na tri relatívne samostatné časti, ktoré sa starajú o prácu s dátami (Model), zobrazenie údajov na stránkach (View) a riadenie komunikácie i behu celej aplikácie (Controller).

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu sa podrobne oboznámia so všetkými zložkami projektu typu MVC a naučia sa efektívne využívať všetky potrebné nástroje.
Vstupné požiadavky: Znalosť základov tvorby webových stránok v jazyku HTML, znalosť programovania v jazykoch C# a JavaScript a určité skúsenosti s databázami.
Cena kurzu: 270 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Úvod do MVC
  • filozofia a základné princípy webového návrhu
  • vytvorenie projektu a opis jeho častí
 • Prvé kroky s MVC
  • ViewBag – objekt na prenos informácií.
  • vytvorenie nového modelu a zaradenie do MVC
  • testovanie aplikácie
  • ostatné časti MVC (Scripts, Content)
 • Controller
  • Routers a určovanie cesty ku controlleru
  • Actions pre controller
  • parametre pre Action
  • výstupné formáty pre Action
  • určenie typu Action
  • filtrovanie Action
  • vlastné filtre pre Action

2. DEŇ

 • View
  • oboznámenie sa s technológiou Razor
  • syntax
  • HTML helpers
  • layout
  • PartialView
  • bezpečnosť
 • Model
  • pripojenie sa k databáze
  • LINQ a práca s dátami
  • validácia vstupných dát
  • uživateľom definovaná validácia
 • AJAX a JavaScript
  • čo je asynchrónne volanie a ako funguje
  • čo je jQuery a jeho vzťah k JavaScriptu
  • použitie jQuery v MVC
  • ovládacie prvky z knižnice jQuery

3. DEŇ

 • Bezpečnosť MVC
  • authentifikácia
  • autorizácia
  • cross-site skriptovanie
 • Infraštruktúra MVC
  • použitie pamäte cache
  • globalizácia a lokalizácia
  • diagnostika aplikácie
 • Testovanie aplikácie
 • Nasadenie aplikácie


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35