Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Tvorba aplikácií pre Web - ASP .NET 4.7 Forms & Services

3 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pokročilých tvorcov webových riešení, ktorí sa chcú oboznámiť s nástrojmi na vývoj komplexných webových aplikácií a služieb na platforme Microsoft .NET v prostredí internet / intranet na serveroch MS Windows (IIS).

Predmet kurzu:

ASP .NET (Active Server Pages .NET) je moderné programovacie prostredie, ktoré povyšuje vývoj webových aplikácií na kvalitatívne novú úroveň. Podobne ako pri klasickom ASP základ tvorí prepojenie stránok HTML s programovým kódom, pomocou ktorého možno riadiť spracovanie na strane webového servera i klienta (prehliadač). Na platforme .NET však na to možno využiť podstatne širšie spektrum programovacích jazykov (vrátane jazyka C#), lepšiu podporu pre OOP, bohatšie databázové služby v rámci ADO .NET, komfortné nástroje na vývoj interaktívnych formulárov typu WebForms a niektoré ďalšie služby spoločnej základne .NET Framework. Na strane servera možno aktivovať aj ďalšie programové komponenty a v spolupráci s nimi dynamicky zostavovať výsledné stránky pre HTML klienta. Tak možno vytvoriť napr. HTML rozhranie na prístup k databázovým alebo aplikačným serverom (SOAP). Na vývoj webových aplikácií a služieb možno s výhodou použiť Visual Studio, ktoré ponúka ucelené vývojové prostredie a integruje všetky uvedené technológie.

Obsah kurzu:

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s možnosťami a nástrojmi na vývoj webových aplikácií a služieb a ukázať im typické použitie týchto techník v praxi.
Vstupné požiadavky: Kurz predpokladá znalosť základov tvorby webových stránok na úrovni kurzu „HTML a CSS, znalosť programovania v niektorom z bežných programovacích jazykov (Visual C#, Visual Basic, Java, JavaScript a pod.) a určité skúsenosti s databázami.
Cena kurzu: 245 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Účel a možnosti programovania v sieti internet / intranet, základné pojmy
 • Stručná rekapitulácia HTML/CSS a programovania na strane klienta
  • skripty - JavaScript, OOP
  • objektový model internetového prehliadača, rozdiely v prostredí Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox
  • Dynamické HTML, formuláre, Cookies, Java Aplet, ActiveX
 • Základy programovania na strane servera - dynamické generovanie stránok
  • princíp činnosti internetového servera a jeho spolupráca s okolím - CGI, ISAPI
  • klasické programovanie - skripty, práca s formulármi, elektronická pošta
 • Internetové služby vo Windows (IIS)
  • inštalácia, nastavenie a použitie web servera
  • .NET Framework - význam, inštalácia, služby
 • ASP .NET - úvod do systému
  • programový kód a jeho integrácia s HTML
  • voľba programovacieho jazyka - C#, VB, JavaScript
  • klasické ASP a odchýlky v prostredí ASP .NET - jednoduché príklady a ukážky
  • základné syntaktické pravidlá a jazykové konštrukcie, OOP

2. DEŇ

 • MS WebMatrix - základný editor pre ASP .NET (zdarma)
  • funkčné možnosti a obmedzenia
  • pracovné prostredie a základy ovládania
 • MS Visual Studio - integrované vývojové prostredie pre ASP .NET
  • pracovné prostredie a jeho nastavenie, spolupráca s IIS
  • projekt a jeho zložky, úvodné nastavenia
 • Webové aplikácie
  • základné objekty - Server, Application, Session, Request, Response
  • WebForms - formuláre, ovládacie prvky, práca s dátami, grafická úprava, implementácia štýlov
  • validačné prvky a ich použitie
  • konfigurácia a zabezpečenie aplikácie
 • Webové služby - význam, tvorba a použitie
  • typy služieb, príklady na Internete
  • ukážka vytvorenia jednoduchej služby
  • použitie služieb vo webovej aplikácií

3. DEŇ

 • Práca s databázou - Entity Framework a LINQ to Entities
  • MS SQL Server - návrh databáz a práca s údajmi - stručný prehľad, dôležité príkazy jazyka T-SQL
  • Entity Framework - dátový model, základné objekty a postupy
 • Vytvorenie vzorovej aplikácie
  • internetový obchod alebo internetové noviny - podľa záujmu účastníkov
  • vývoj, ladenie, nasadenie a správa aplikácií
 • XML - základy
  • ukážka vytvorenia a využitia XML brány k databáze
 • Bezpečnosť internetových aplikácií - záverečné odporúčania


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35