Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Visual C# 2019 / 2017

4 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o moderné programovacie technológie, ktorí sa chcú naučiť programovať v jazyku Visual C# na platforme Microsoft .NET a oboznámiť sa s možnosťami jeho využitia na tvorbu aplikácií pre MS Windows, Web, MS Office, SQL Server, mobilné zariadenia a pod.

Predmet kurzu:

Visual C# je moderný objektovo orientovaný programovací jazyk na všeobecné použitie, ktorý preberá to najlepšie z viacerých svojich predchodcov - robustnosť a rýchlosť z jazyka C++, jednoduchosť a bezpečnosť z jazyka Java a vysokú produktivitu práce programátora z jazyka Visual Basic. Komfort programovania a spoľahlivosť vytvorených aplikácií zvyšuje automatická správa pamäti, silné typové kontroly, kontrola dodržania rozmerov polí, detekcia použitia neinicializovaných premenných a pod. Použitie jazyka je takmer univerzálne - od bežných databázových, výpočtových alebo grafických aplikácií pre MS Windows, cez webové aplikácie a služby, až po robustné viacvrstvové distribuované systémy. V rámci integrovaného vývojového prostredia Visual Studio jazyk poskytuje všetky nástroje potrebné na rýchle a efektívne vytváranie rôznych typov aplikácií. Pri tvorbe aplikácií sa využíva .NET Framework, ktorý združuje viaceré podporné technológie a je spoločný pre všetky programovacie jazyky na platforme .NET. Jeho súčasťou sú aj sady objektov na prácu s databázou ADO.NET / Entity Framework (MS SQL Server, Oracle, MDB a pod.), formulárové systémy Windows Forms / WPF a Web Forms / MVC (ASP.NET), podpora pre komponentové programovanie a ďalšie technológie.

Obsah kurzu:

Kurz poskytuje ucelený prehľad programovacieho jazyka a základy práce v prostredí Visual Studio. Dôraz sa kladie najmä na základné princípy a metódy tvorby programov, objektovo orientované programovacie techniky a efektívne využitie ostatných prvkov jazyka. V nevyhnutnom rozsahu sa preberajú základy práce s formulármi, ukážky práce s databázou a postup pri zostavovaní programov pre MS Windows.

Použitiu jazyka Visual C# na tvorbu rôznych typov aplikácií sa podrobnejšie venujú kurzy:

Vstupné požiadavky: Znalosť základov programovania v niektorom inom objektovo orientovanom programovacom jazyku.
Cena kurzu: 320 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Visual C#
  • charakteristika jazyka, aplikačné možnosti, história a verzie
  • porovnanie a spolupráca s inými jazykmi na platforme .NET
 • .NET Framework - nová architektúra aplikácií
  • Common Language Runtime (CLR), Common Type System (CTS), Common Language Specification (CLS), Intermediate Language (MSIL), Just-In-Time Compiler
  • Base Class Libraries (BCL) pre WinForms, WebForms a Web Services, prácu s databázami (ADO.NET), XML a veľa ďalších oblastí
 • Visual Studio - integrované vývojové prostredie
  • určenie, nároky na technické vybavenie, verzie
  • menu, panely nástrojov, štartovacia stránka, pomôcky
  • solution, projekt, návrhové a editačné okná, Toolbox, okno Properties a ďalšie nástroje - ich účel a možnosti nastavenia
  • základné súčasti projektov - zložky Properties a References, súbor App.config
 • Zostavenie jednoduchej aplikácie - Quick Tour
  • projekt Windows Application typu Console a Forms
  • namespace, hlavný program, hlavný formulár s niekoľkými objektmi, vloženie programového kódu, preklad a ladenie programu, assembly (exe, dll)
 • Štruktúra a zápis programu - základné pojmy
  • objektovo orientované prvky jazyka - triedy a objekty, vlastnosti, metódy, udalosti
  • dáta v programe - vlastnosti tried, parametre volania metód, lokálne premenné v metódach, konštanty
  • programový kód - metódy tried
  • základné príkazy a ich zápis v metódach, pomôcky pri písaní programu (IntelliSense, refaktoring), priebežná kontrola syntaxe programu, formátovanie zdrojových textov, členenie kódu na regióny
 • Dátové typy a zápis hodnôt v programe
  • základné dátové typy .NET a C# - numerické, znakové, dátumové, logické
  • univerzálne dátové typy - object a dynamic - na spoluprácu so starším komponentovým systémom COM (interop)
  • reťazce podrobnejšie - Lenght, Substring, Insert, Remove, Trim, IndexOf, CompareTo, Encoding, StringBuilder, Regex
  • pretypovanie (Cast) a typové konverzie (Convert), ToString, Parse
  • hodnotové a referenčné typy, hodnota null, boxing, metóda Equals
  • enumerácie, bitové kombinácie, podkladový dátový typ, parsovanie reťazcov, systémové konštanty v tvare enumerácií
  • širší význam pojmu Type

2. DEŇ

 • Zložené dátové typy
  • polia - jednorozmerné, viacrozmerné, neortogonálne, typy hodnôt, pevné rozmery, indexery
  • kolekcie - List, Dictionary, Stack, Queue - účel, spôsob vytvárania, dynamická kapacita, prístup k údajom, enumerovanie
  • štruktúry - hodnotový typ, účel a spôsob použitia, interné uloženie údajov
  • triedy - referenčný typ - nosný koncept jazyka
 • Výrazy, operátory a funkcie
  • výrazy a ich použitie
  • operátory pre jednotlivé dátové typy, priorita operátorov, preťažovanie operátorov, celočíselné pretečenie (checked)
  • metódy definované implicitne ako súčasť základných dátových typov a ich použitie - inštančné a statické
  • dodatočne definované metódy k dátovým typom a iným triedam - Extensions
  • LINQ - nástroje na prehľadávanie a spracovanie polí a kolekcií - zápis formou metód a osobitná syntax
  • špecifické funkcie v spoločných triedach - System.Math, .Array, .Convert, ...
  • logické výrazy a operátory
 • Príkazy a riadiace štruktúry v metódach
  • príkaz, postupnosť príkazov, blok
  • definovanie premenných, typy hodnôt, kľúčové slovo var, priraďovací príkaz, rozsah platnosti premenných
  • vetvenie programu - if, switch
  • cykly - foreach, for, do, while, príkazy break a continue
  • volanie metód - v staršej terminológii podprogramy, resp. procedúry a funkcie
 • Vytváranie a volanie metód podrobnejšie
  • formálne a skutočné parametre volania, návratová hodnota metódy alebo void
  • nepovinné parametre a preddefinované hodnoty, identifikácia parametrov podľa ich názvov, pole parametrov (params)
  • preťažovanie metód - signatúry metód
  • odovzdávanie parametrov hodnotou a odkazom - ref, out
  • lambda zápis funkcií, operátor =>, anonymné metódy a typy, ich využitie v operáciách LINQ
  • delegáti funkcií a spracovanie udalostí

3. DEŇ

 • Triedy a objekty podrobnejšie - OOP
  • zapúzdrenie, dedičnosť, polymorfizmus
  • prvky tried a ich viditeľnosť, statické a inštančné prvky, kľúčové slovo this
  • položky (field) a vlastnosti (properties), explicitný a skrátený zápis vlastností, indexery
  • generické triedy a metódy - napr. kolekcie
  • prístup k prvkom objektov pomocou Reflection
 • Vytváranie a rušenie objektov
  • operátor new, konštruktor a deštruktor triedy, nastavenie počiatočných hodnôt prvkov triedy
  • automatická správa pamäti, referenčné typy alokované na hromade (heap), Garbage Collection (GC)
  • explicitné uvoľnenie pamäti a iných zdrojov - metóda Dispose a príkaz using
 • Dedičnosť tried podrobnejšie
  • návrh tried s podporou pre dedičnosť - abstract class, virtual method
  • predefinovanie metód - override, new
  • kľúčové slovo base - odkaz na podkladovú triedu
  • ochrana proti dedeniu - sealed class
 • Rozhrania
  • význam, deklarácia a implementácia rozhraní
  • prvky rozhraní, kombinácia rozhraní
  • operátory is a as
 • Návrh komplexných systémov
  • čistá a prehľadná aplikácia - precízny návrh systému tried a ich vzájomnej spolupráce
  • knižničné projekty (dll) - zbierka spoločných alebo univerzálnych a opakovane použiteľných tried

4. DEŇ

 • Štruktúrované spracovanie chýb
  • výnimky - vznik, vlastnosti, možnosti ošetrenia
  • príkaz try ...catch a jeho použitie, odlíšenie typu výnimky v klauzule catch
  • vnorené konštrukcie try ... catch, použitie príkazu throw
 • Atribúty - metadáta k programovým prvkom
  • význam a použitie atribútov
  • používateľom definované atribúty
 • Ďalšie programovacie nástroje
  • práca so súbormi a adresármi, spracovanie textových súborov
  • paralelné programovanie - základné princípy, využitie viacerých procesorov, čakanie na asynchrónne udalosti (async, await), kritické oblasti (lock), UI Thread
  • podmienečný preklad kódu - príkaz #if
 • Tvorba aplikácií pre Windows - úvod do problematiky
  • základná koncepcia aplikácie, udalosťami riadené programovanie
  • vizuálne prvky aplikácie - Form, Label, TextBox, CheckBox, ComboBox, DataGridView, PictureBox, Button
  • konfigurácia a nasadenie aplikácie do prevádzky
 • Ukážka práce s databázami - úvod do ADO.NET a Entity Framework
  • pripojenie k dátovému zdroju - MS SQL Server
  • výber dát z databázy a ich prezentácia na formulári
 • Jednoduchá webová aplikácia - krátka ukážka


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35