Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

UML - pre informatikov

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre informatikov, ktorí chcú použiť metodiku a techniku UML na objektovo orientovanú analýzu a návrh software.

Predmet kurzu:

UML - Unified / Universal Modeling Language je de facto štandardom pri vývoji komplexných informačných systémov a aplikácií.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu sa oboznámia s vyjadrovacími prostriedkami UML, s rôznymi typmi diagramov a ich sémantikou, s princípmi objektovo orientovanej analýzy vstupných požiadaviek, so základnými pravidlami modelovania a návrhu tried a iných komponentov. Nadobudnuté znalosti si prakticky precvičia v prostredí ArgoUML. Výuka je sprevádzaná množstvom ukážok a cvičení na konkrétnych príkladoch z praxe.
Vstupné požiadavky: Znalosť základných princípov systémového inžinierstva a objektovo orientovaného programovania.
Cena kurzu: 270 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Základné pojmy, história a vznik UML
  • princípy softwarového inžinierstva a životný cyklus softwarového projektu
  • predchádzajúce metodológie a rôzne pohľady na architektúru software
  • princípy a štruktúra UML
  • prehľad diagramov UML
 • Modelovanie ako nástroj zachytenia reality
  • princípy objektovo orientovaného analýzy a programovania
  • CASE nástroje podporujúce UML, ich úloha a možnosti
 • Základy práce s ArgoUML
  • identifikácia, analýza a špecifikácia požiadaviek
  • modelovanie použitia
  • zovšeobecňovanie, rozširovanie, začleňovanie
  • analýza modelu – osvedčené postupy
  • analytické vs. implementačné triedy

2. DEŇ

 • Triedy a relácie, dedenie a polymorfizmus
 • Rozhrania a komponenty
 • Packages a namespaces
 • Use-cases a ich realizácia
 • Diagramy - Sequence, stavové, komunikačné, aktivity, nasadenie
 • Rekapitulácia a precvičenie
 • Budúcnosť UML
 • Odkazy na ďalšie štúdium - MDA, UP a OCL


Copyright © 1997-2020  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35