Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Word 365 - pre pokročilých

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých používateľov textového editora MS Word, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti o tomto programe a naučiť sa používať niektoré náročnejšie techniky pri tvorbe zložitejších dokumentov.

Obsah kurzu:

Úvod kurzu je venovaný krátkemu opakovaniu základných poznatkov a postupov, ktoré patria k bežnej výbave každého používateľa programu. Určitý priestor je vyhradený aj konzultáciám konkrétnych otázok a problémov z predchádzajúcej praxe účastníkov kurzu.

V hlavnej časti kurzu sa preberajú možnosti automatizácie tvorby dokumentov, spracovanie rozsiahlych dokumentov, práca s tabuľkami, technika hromadnej korešpondencie, textové polia, obrázky a iné grafické objekty. V závere kurzu sa preberá práca v sieti Internet, nastavenie pracovného prostredia a základné princípy tvorby a použitia makier v jazyku Visual Basic for Applications (VBA).

Na tento kurz nadväzuje séria ďalších špecializovaných kurzov pre pokročilých používateľov programu.

Vstupné požiadavky: Znalosť práce s programom MS Word a určité skúsenosti pri tvorbe bežných dokumentov.
Cena kurzu: 120 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Základné služby programu - stručná rekapitulácia, otázky a odpovede, tipy a triky
  • práca s textom a dokumentom, prezeranie a tlač dokumentu
  • formát strany, záhlavie a päta strany, číslovanie strán, stĺpce, oddiely
  • formát a štýl textu, ohraničenie a tieňovanie
  • riadiace znaky v texte, vkladanie špeciálnych znakov, klávesové skratky
  • hľadanie dokumentov, korektúry, porovnanie a zlučovanie dokumentov
  • odoslanie dokumentu elektronickou poštou a faxom
  • šablóny, ich tvorba a použitie, vzorové dokumenty, formuláre (list, zmluva, faktúra)
 • Automatizácia tvorby dokumentu
  • automatický formát dokumentu, kontrola a automatické opravy v texte
  • práca s používateľským slovníkom, nastavenie tabuľky automatických opráv
  • automatické číslovanie odstavcov a nadpisov, práca s osnovou dokumentu
  • titulky a krížové odkazy, automatická tvorba obsahu a registra dokumentu
  • vkladanie a aktualizácia polí (aktuálny dátum, čas a pod.)
 • Prepojenie dokumentov, organizácia a tlač rozsiahlych dokumentov
  • hypertextové odkazy v dokumentoch a medzi dokumentami, použitie záložiek
  • vkladanie a spájanie dokumentov, tlač rozsiahlych dokumentov
 • Práca s tabuľkami
  • formátovanie tabuľky, úprava rozmerov a zlučovanie buniek v riadkoch a stĺpcoch, zvislý smer a zarovnanie textu (aj v textových poliach)
  • vzorce a výpočty v tabuľke, usporiadanie údajov, grafy (MS Graph)
  • vkladanie a spracovanie tabuliek programu MS Excel

2. DEŇ

 • Hromadná korešpondencia
  • tvorba formulárov a zoznamov, ich spracovanie a tlač, ochrana dokumentu
  • zdroj údajov (tabuľka, databáza), tvorba a údržba vlastnej databázy adries
 • Textové polia, obrázky a iné objekty (OLE2) - vkladanie a úprava
  • textové polia, prepojenie polí s pretekaním textu, grafické efekty
  • ClipArt - grafické motívy, Automatické tvary - kreslenie, Obrázky
  • WordArt - špeciálne efekty s písmom, Equation - matematické výrazy a rovnice
  • výplne, tieňovanie, priestorové efekty, obtekanie nepravidelných objektov, efekty vodotlače, iné typy objektov
 • Podpora pre sieť Internet / Intranet
  • automatické rozpoznávanie a formátovanie sieťových adries (dokumenty, pošta)
  • vyhľadávanie a prechádzanie dokumentov v sieti Internet / Intranet
  • uloženie dokumentu v tvare HTML, tvorba stránok WWW - stručne, ukážka
 • Nastavenie pracovného prostredia pre pokročilých, práca vo viacerých jazykoch, používateľský profil
  • panely nástrojov, ich umiestnenie a úprava, doplnenie vlastných tlačidiel, vytvorenie vlastných panelov, úprava menu programu
  • ochrana proti makrovírusom
  • nastavenie ďalších parametrov programu v menu "Nástroje - Možností"
 • Makrá a úvod do programovania v jazyku Visual Basic for Applications (VBA) - stručne
  • úvod do práce s makrami, ukážka preddefinovaných makier
  • záznam, spustenie, úprava a ladenie (krokovanie) makra, správa makier


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35