Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS PowerPoint 365 - základy

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre široký okruh odborných, riadiacich a iných pracovníkov, ktorí chcú skvalitniť prezentáciu svojich myšlienok na rôznych fórach (poradách, seminároch, konferenciách a pod.) pomocou prezentačného programu MS PowerPoint.

Predmet kurzu:

Program MS PowerPoint slúži na tvorbu a riadenie elektronických prezentácií, tlač písomných podkladov k prednáškam a pod. Umožňuje jednoducho a rýchlo zostaviť prehľadnú a divácky zaujímavú audiovizuálnu prezentáciu, ktorá výrazne zvyšuje zrozumiteľnosť preberanej problematiky. Vzhľadom na svoje kvality a dobrú spoluprácu s ostatnými programami balíka MS Office (Word, Excel) patrí k najrozšírenejším programom svojho druhu v súčasnosti. Vo verzii 2013 program podporuje prácu s dotykovou obrazovkou, zjednodušuje skladanie a pohyb grafických objektov a zdieľanie prezentácií v cloude. Vo verzii 2016 program komplexnejšie podporuje tímovú spoluprácu pri tvorbe prezentácií na webe, prináša nové nástroje na snímanie obsahu obrazovky, niekoľko nových typov grafov a bohatšie prezentačné nástroje.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu sa zoznámia s funkčnými možnosťami programu, so základnými typmi prezentácií a s technikou ich tvorby. Dôraz sa kladie najmä na praktické zvládnutie obsluhy programu, prípravu podkladov pre prezentáciu, zostavenie prezentácie a riadenie jej priebehu. Podrobne sa preberá typografická úprava textu, vkladanie a úpravy grafických prvkov rôzneho typu, animácia textu a obrazu a iné vizuálne a zvukové efekty. Na záver sa preberá práca v sieti Internet / Intranet, nastavenie pracovného prostredia a základné princípy tvorby a použitia makier v jazyku Visual Basic for Applications. Určitá pozornosť sa venuje aj niektorým doplnkom k programu a ďalším informačným zdrojom v sieti Internet.

Vstupné požiadavky: Znalosť základov práce v programe MS Word.
Cena kurzu: 100 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Prezentačné programy, ich prínos a praktické využitie, základné pojmy
 • Prezentačný program MS PowerPoint
  • charakteristika a prehľad funkčných možností
  • vzhľad obrazovky a ovládanie programu (okná, menu, nástroje, pomôcky)
 • Základné úkony pri tvorbe prezentácií, príprava podkladov
  • postup pri tvorbe prezentácií, otvorenie prezentácie, vytvorenie novej prezentácie
  • formy zobrazenia prezentácie - snímky, osnova, radenie, poznámky, predvádzanie
  • základná štruktúra prezentácie, vzorové šablóny, sprievodca, kompozícia snímok, farby
  • vkladanie, rušenie, zmena poradia a číslovanie snímok, preddefinované typy a zmena typu snímok, štruktúra a štýl snímok, rozklad snímok, súhrnné snímky
  • vkladanie a úprava textu, členenie a formátovanie textu, automatické prispôsobenie textu, bežné a grafické odrážky, číslované zoznamy, automatická kontrola pravopisu, automatická opravy v texte, hypertextové odkazy
 • Obrázky, tabuľky, textové polia, multimediálne a iné objekty - vkladanie a úprava
  • Klipart - grafické motívy, Automatické tvary - kreslenie, WordArt - špeciálne efekty s písmom, obrázky (bitmapy, snímky obrazovky), animované obrázky GIF, odkazy v obrázkoch, grafy
  • video a zvuk - galéria klipov, zo súboru, zo zvukového CD, komentár lektora
  • tabuľky, textové polia (súvislý text)
  • iné typy objektov, spolupráca s inými programami (Word, Excel)
  • výplne, tieňovanie, priestorové efekty, zarovnanie a rotácia objektov

2. DEŇ

 • Animácia a špeciálne efekty v prezentáciách
  • efekty pri výmene snímok, časovanie prezentácie, cyklické opakovanie jej častí
  • efekty pri nábehu snímok, postupná textová a grafická výstavba snímok
  • animácia obrázkov a grafov, tlačidlá pre typické akcie v prezentácii
 • Finalizácia prezentácie
  • import zo starších verzií programu a z iných prezentačných programov
  • hľadanie snímok v iných prezentáciách
  • tvorba a použitie vlastných šablón prezentácií
  • ladenie prezentácie, možné problémy, tipy a triky
  • komentáre a revízie, poznámky lektora, tlač prezentácie
  • príprava na použitie Prehliadača prezentácií - špecifiká, požiadavky na prostredie
 • Premietanie a ovládanie prezentácie - show
  • spustenie prezentácie a jej ovládanie pomocou klávesnice a myši
  • použitie dvoch obrazoviek (prezentačnej a riadiacej), prezentačné konferencie v počítačovej sieti, alternatívne (vlastné) prezentácie, automatické prezentácie
  • zachytenie poznámok a úloh z diskusie počas prezentácie, väzba na MS Outlook
 • Podpora pre sieť Internet / Intranet
  • vyhľadávanie a prechádzanie dokumentov v sieti Internet / Intranet
  • uloženie prezentácie v tvare stránky HTML, animácie alebo videozáznamu
 • Pomocník Office, ValuPack, magazín PowerPoint Central, Microsoft na webe
 • Nastavenie pracovného prostredia, práca v rôznych jazykoch (panely nástrojov, menu, automatické ukladanie dokumentov, ochrana proti makrovírusom atď.)
 • Makrá a možnosti programovania v jazyku Visual Basic for Applications - stručný úvod do problematiky (záznam, spustenie, úprava a ladenie makra, formuláre, akcie)


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35