Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS SQL Server 2016 / 2014 - základy a návrh databáz

3 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre začínajúcich používateľov databázového systému MS SQL Server, ktorí sa chcú oboznámiť s jeho funkčnými možnosťami a naučiť sa vytvárať jednoduché databázy.

Predmet kurzu:

MS SQL Server je robustný databázový systém, ktorý je určený primárne na ukladanie a spracovanie dát pre veľké podnikové systémy s klasickou architektúrou klient / server alebo v prostredí Internet / Intranet. Vďaka svojej modularite a škálovateľnosti je však rovnako vhodný aj na tvorbu jednoduchších databázových riešení pre jednotlivcov či malé podniky.

Jeho základ tvorí vysoko výkonný relačný databázový stroj, na ktorý nadväzuje viacero podporných služieb a nástrojov (integračné a analytické služby, prezentačné služby a pod.). MS SQL Server garantuje vysokú mieru bezpečnosti údajov, spoľahlivosť a dobrú spoluprácu s ostatnými aplikáciami a servermi na platforme MS Windows. Umožňuje replikáciu údajov, tvorbu distribuovaných aplikácií a spoluprácu s inými databázovými servermi v heterogénnom databázovom prostredí (Oracle, IBM DB2 a pod.).

Vo verzii 2014 je lepšia výkonová optimalizácia databázového stroja (vrátane In-Memory OLTP) a podpora pre Azure. Vo verzii 2016 pribudli nové bezpečnostné prvky (možnosť spoľahlivo kryptovať databázy a obmedziť prístup používateľov k jednotlivým záznamom v tabuľkách), možnosť vytvárať historické tabuľky so záznamom vykonaných zmien v údajoch, podpora pre JSON, rozšírená podpora pre In-memory OLTP, podpora pre programovací jazyk R v analytických službách a viacero ďalších rozšírení v iných službách systému (integračné služby, reporting).

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu získajú ucelený prehľad o základných súčastiach a nástrojoch SQL Servera a naučia sa ich efektívne používať pri tvorbe jednoduchých databáz. Po úvodnej inštalácii a nastavení SQL Servera si prakticky vyskúšajú všetky potrebné kroky - návrh databázy, vytváranie tabuliek, indexov, relácií a iných databázových objektov, vkladanie údajov do databázy a ich následná aktualizácia a výber údajov z databázy pomocou základných príkazov v jazyku SQL.V závere kurzu sa oboznámia so základmi správy systému a naučia pristupovať k údajom v databázach z najčastejšie používaných klientskych programov.

Výuka prebieha vo voľne šíriteľnej (bezplatnej) verzii systému SQL Server Express Edition a jeho klientskom nástroji SQL Server Management Studio.

Na tento kurz nadväzuje kurz „MS SQL Server - práca v jazyku T-SQL“, ktorý je zameraný na priamu prácu s SQL Serverom pomocou príkazov v jeho základnom komunikačnom jazyku.

Vstupné požiadavky: Znalosť základov databázového spracovania údajov. Vítané sú určité skúsenosti s relačnými databázami a znalosť niektorého programovacieho jazyka.
Cena kurzu: 245 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Úvodný prehľad SQL Servera
  • určenie, funkčné možnosti a charakteristika jednotlivých súčastí
  • scenáre použitia, prístup k dátam, bezpečnostné mechanizmy - autentifikácia, autorizácia
  • rozdiely v jednotlivých vydaniach SQL Servera
  • programová dokumentácia - Books Online
 • Inštalácia a základné nastavenie
  • minimálne HW s SW požiadavky
  • postup inštalácie, voľby pri inštalácii, kontrola po inštalácii
  • základné nastavenia po inštalácii, sieťové služby, zabezpečenie
 • Pracovné nástroje
  • Management Studio - pracovné prostredie, najčastejšie používané nástroje a postupy
  • SQLCMD - určenie, spôsob použitia a prehľad možností
 • Návrh databázových aplikácií - úvod do problematiky
  • architektúra aplikácií v prostredí klient / server
  • základné pojmy a princípy - tabuľky, stĺpce (položky), relácie, prirodzené a zástupné kľúče, ...
  • návrh relačnej databázy
 • Databázy
  • vytvorenie databázy, databázové súbory, transakčný protokol (log)
  • nastavenie vlastností databázy
 • Tabuľky
  • vytváranie tabuliek
  • stĺpce - názvy, dátové typy (systémové a používateľské), ďalšie vlastnosti
  • rozšírené vlastnosti stĺpcov a možnosti ich využitia
  • kľúče a relácie medzi tabuľkami
  • indexy - optimalizácia prístupu k dátam, kontrola duplicít, spôsob uloženia (klastrované / neklastrované)
  • diagramy
 • Zabezpečenie integrity dát
  • typy dátovej integrity - doménová, entitná, referenčná
  • vytváranie obmedzení typu Check, PK, FK, Unique
  • implicitné hodnoty a pravidlá - Defaults, Rules

2. DEŇ

 • Práca s dátami - základné nástroje
  • vkladanie a editácia dát
  • výber a prezeranie dát
  • stručný úvod do jazyka T-SQL
 • Pohľady (Views)
  • význam a spôsob vytvárania
  • výber dát z viacerých tabuliek
  • výrazy, funkcie a agregácia údajov
 • Uložené procedúry (Stored Procedures - SP)
  • význam a spôsob vytvárania
  • vstupné a výstupné parametre, spôsob volania, ošetrenie chybových stavov
  • aktualizácia údajov v databáze
  • ukážka vybraných systémových procedúr - sp_*
 • Používateľom definované funkcie (UDF)
  • význam a spôsob vytvárania
  • parametre a návratové hodnoty, spôsob volania
 • Spúšte (Triggers)
  • význam a spôsob vytvárania spúští pre prácu s dátami (DML) - Insert, Delete, Update
  • použitie interných tabuliek Inserted a Deleted
  • spúšte pre prácu s dátovými štruktúrami (DDL)
 • Transakcie a zámky
  • význam a použitie transakcií, príkazy na prácu s transakciami
  • typy zámkov a ich použitie

3. DEŇ

 • Zabezpečenie databázy
  • prehľad možností
  • prihlasovacie účty a serverové role, databázové role, schémy
  • oprávnenia k databázovým objektom
 • Správa databázových súborov
  • zväčšovanie, zmenšovanie a pridávanie databázových súborov
  • údržba súboru transakčného logu
  • pripájanie a odpájanie databáz
  • prenášanie databáz medzi servermi
 • Zálohovanie a obnova databáz
  • zálohovacie zariadenia
  • zálohovanie a obnova databáz
  • obnova systémových databáz
 • Prístup k údajom v databáze z programov MS Office
  • MS Access - projekty typu ADP a MDB
  • MS Excel, MS Word, MS Query - prístup pomocou OLE DB a ODBC
 • Prístup k údajom v databáze z klientskych programov v jazuku Visual C# alebo Visual Basic
  • ukážky práce s dátami v prostredí Windows a na webe - ADO.NET


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35