Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS SQL Server 2016 / 2014 - práca v jazyku T-SQL

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre vývojárov, správcov a ostatných používateľov databázového systému MS SQL Server, ktorí sa chcú naučiť efektívne pracovať s dátami pomocou príkazov jazyka T-SQL.

Predmet kurzu:

T-SQL (Transact-SQL) je štruktúrovaný dotazovací jazyk spoločnosti Microsoft, ktorý je založený na medzinárodných štandardoch ISO / ANSI SQL. Obsahuje príkazy na definíciu databázových objektov, riadenie prístupu k databázovým objektom a manipuláciu s dátami (DDL, DCL, DML). Umožňuje interaktívnu prácu s databázou i tvorbu uložených procedúr. Je základom na tvorbu programových aplikácií na báze SQL Servera.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu získajú ucelený prehľad o jazyku T-SQL a možnostiach jeho použitia na výber a modifikáciu údajov. Podrobne sa preberá najmä výber položiek a záznamov, zoskupenie a agregácia údajov, spájanie tabuliek, podvýbery, tvorba a použitie pohľadov, používateľom definované uložené procedúry, funkcie, spúšte a niektoré ďalšie techniky práce s údajmi.

Výuka prebieha v prostredí SQL Server Express Edition a klientskeho nástroja SQL Server Management Studio.

Vstupné požiadavky: Znalosť základov databázového spracovania údajov a určité skúsenosti s relačnými databázami. Vítané sú aj širšie znalosti na úrovni kurzu „MS SQL Server - základy a návrh databáz
Cena kurzu: 175 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Úvod do jazyka T-SQL
  • základné pojmy a princípy relačných databáz - stručná rekapitulácia
  • určenie a možnosti použitia jazyka T-SQL
  • typy príkazov a spôsob ich zápisu - DDL, DCL, DML (Data Definition / Control / Manipulation Language)
  • prístup z rôznych prostredí - nástroje SQL Servera (Management Studio, SQLCMD), programy MS Office, skripty, vyššie programovacie jazyky
  • použitie elektronickej príručky - SQL Server Books Online
 • Management Studio - použitie a základy ovládania
  • pripojenie k serveru
  • Object Explorer a Object Explorer Details - použitie databázových objektov
  • okno Query - vykonávanie príkazov a dávok (batch / script), odozva servera, smerovanie výstupných dát, výber pracovnej databázy
  • Template Explorer - šablóny príkazov T-SQL
  • nástroje na generovanie skriptov pre databázu, tabuľky a iné objekty
  • nástroje na kontrolu výkonu a optimalizáciu príkazov - Query Options, Execution Plan, Client Statistics
 • Nástroj SQLCMD - použitie a základy ovládania
  • pripojenie k serveru a výber pracovnej databázy
  • vykonávanie príkazov a dávok T-SQL
  • ostatné parametre a nastavenia
 • Výber údajov z databázy - základy
  • štruktúra a obsah vzorovej databázy
  • SELECT - výber položiek a vypočítané hodnoty v stĺpcoch - použitie výrazov a štandardných funkcií, názvy výsledných stĺpcov - AS
  • výber záznamov (filtrovanie) pomocou podmienok - WHERE
  • vykonanie výberu a úvahy o výkone - OPTION
  • prevzatie výsledných dát a práca s nimi - result set, klauzula INTO a OUTPUT
 • Zoskupenie a agregácia údajov
  • zisťovanie typických hodnôt položiek - TOP, DISTINCT
  • použitie agregačných funkcií - COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX, ...
  • funkcie RANK, DENSE_RANK, ROW_NUMBER, NTILE
  • zoskupenie záznamov - GROUP, COMPUTE
  • operátory PIVOT a UNPIVOT
  • hierarchické agregácie pre viac kľúčov - ROLLUP, CUBE

2. DEŇ

 • Spájanie tabuliek a podvýbery
  • kombinovanie a výber údajov z viacerých tabuliek - JOIN, miestne názvy tabuliek (alias) - AS
  • operátor APPLY
  • kombinovanie a porovnanie (množinový rozdiel) viacerých výsledkov - UNION, EXCEPT
  • podvýbery a ich použitie - SELECT ... WHERE ... (SELECT ...) - IN, EXISTS, relácia s ALL / SOME / ANY
  • Common Table Expression (CTE) - alternatíva k podvýberom (... WITH ... AS ...)
 • Úprava údajov
  • vkladanie, úprava a odstraňovanie záznamov - INSERT, UPDATE, DELETE
  • úvod do transakcií, pochopenie vnútorných postupov - TRANSACTION
  • súbežné spracovanie údajov v sieti a predchádzanie kolíziám - LOCK, ISOLATION
  • úvahy o výkone
 • Pohľady - VIEW
  • tvorba a údržba pohľadov - CREATE / ALTER / DROP
  • výhody a praktické použitie pohľadov
 • Používateľom definované uložené procedúry, funkcie a spúšte - PROCEDURE / FUNCTION / TRIGGER
  • úvod do programovateľných objektov - význam, možnosti použitia, spôsob vykonávania
  • tvorba a údržba objektov - CREATE / ALTER / DROP
  • vstupné a výstupné parametre procedúr, návratové hodnoty
  • zápis príkazov, riadenie toku programu, ošetrenie chybových stavov (TRY ... CATCH)
  • zobrazenie zdrojového textu objektu - sp_helptext
 • Vyššie techniky práce s údajmi
  • sekvenčné spracovanie údajov - CURSOR
  • práca s údajmi vo formáte XML - dátové typy, nástroje
  • fulltextové vyhľadávanie - indexy, nástroje (CONTAINS, FREETEXT), uložené procedúry (sp_FullText_*)
  • systémové funkcie - prehľad
  • systémové uložené procedúry - prehľad (sp_*, xp_*, fn_*)


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35