Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS SQL Server 2016 / 2014 - Reporting Services

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pokročilých tvorcov a používateľov databázových aplikácií na platforme MS SQL Server, ktorí sa chcú oboznámiť s možnosťami využitia Reporting Services na tvorbu tlačových a iných výstupných zostáv v elektronickej a papierovej podobe.

Predmet kurzu:

Reporting Services je sada nástrojov a služieb, ktoré tvoria nadstavbu databázového servera. Zdrojom údajov môžu byť transakčné, analytické a iné štruktúrované dáta (OLTP, OLAP, XML), ku ktorým existuje prístup pomocou ADO .NET a OLE DB / ODBC (SQL Server, Oracle a pod.). Reporty môžu byť tradičné aj interaktívne, môžu sa vytvárať na požiadanie i automaticky a môžu mať rôzne formáty - webový (HTML), tlačový (TIFF, RTF, PDF) alebo dátový (Excel, XML, CSV). Na grafický návrh a vývoj reportov možno využiť Report Designer, ktorý je integrovaný do vývojového prostredia Visual Studio, alebo nástroje tretích strán, ktoré budú vývoj reportov podporovať. Reporty sa definujú v jazyku RDL (Report Definition Language), ktorý sa zapisuje vo forme XML dokumentu. Prevádzka a publikovanie reportov sa opiera o Report Server, .NET Framework a webový server IIS. Reporty sú uložené centrálne vo virtuálnom adresári IIS, čo uľahčuje ich správu a riadenie prístupu. Možno ich integrovať do vlastných aplikácií a do prostredia MS Office alebo MS SharePoint.

Údaje prezentované prostredníctvom reportov môžu byť zobrazené v tabuľkách, maticiach, grafoch, či formu hypertextu. Variabilnosť podporujú dynamické a hierarchické parametre, možnosť filtrovania, usporiadania a zoskupenia údajov, výpočet medzivýsledkov pomocou agregačných funkcií a pod. Interaktívne reporty možno pomocou rôznych ovládacích prvkov prispôsobiť tak, že koncový používateľ si môže sám zvoliť rozsah a spôsob prezentácie požadovaných údajov. Hierarchicky usporiadané údaje možno zobrazovať na rôznej úrovni podrobnosti, čo podstatne rozširuje interaktívnosť a flexibilitu reportov (Drill-down, Drill-through). Variovať možno aj SQL dopyt, na ktorom je report postavený.

Obsah kurzu:

Kurz poskytuje ucelený prehľad funkčných možností Reporting Services, ich filozofie, štruktúry a spôsobu použitia. Dôraz sa kladie najmä na návrh reportov, ich zapojenie do programovej aplikácie v prostredí Visual Studio, proces generovania a doručenia reportov, výstupné formáty a otázky bezpečnosti. Výuka je sprevádzaná množstvom ukážok a praktických cvičení.
Vstupné požiadavky: Znalosť základov SQL Servera na úrovni kurzu „MS SQL Server - základy a návrh databáz“ a znalosť základov jazyka T-SQL - ideálne na úrovni kurzu „MS SQL Server - práca v jazyku T-SQL“. Vítaná je znalosť programov MS Office a znalosť práce vo vývojovom prostredí Visual Studio.
Cena kurzu: 190 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Úvod
  • určenie a prehľad funkčných možností, hlavné výhody
  • rozdiely medzi verziami Standard, Enterprise, Developer a Evaluation, licencovanie
  • inštalácia
 • Architektúra a komponenty
  • Report Server a jeho databáza (Catalog)
  • aplikačné rozhrania - URL, SOAP, WMI
  • Report Manager, administrátorské nástroje a utility
  • Report Designer
  • nápoveda - Reporting Services Books Online
 • Návrh reportov
  • súbory RDL - Report Definition Language
  • editácia vo formáte XML - zdroj údajov, forma ich prezentácie
  • práca v vývojovom prostredí Visual Studio - Report Designer
 • Report Designer a jeho ovládanie
  • pracovná plocha a režimy zobrazenia
  • Data - databáza a SQL dopyt, použitie transakčných a analytických databáz
  • Layout - grafický návrh formulára reportu
  • Preview - prehliadanie a ladenie reportu
  • Toolbox - Report Items, Fields
  • komponenty a ovládacie prvky - Textbox, Image, Line, Rectangle, ActiveX Control, Subreport
  • prvky na zobrazenie údajov - List, Table, Matrix a Chart
  • dátové typy - String, Boolean, Integer, DateTime, Float, Binary, Variant, VariantArray
  • výrazy a funkcie - syntax jazyka Visual Basic .NET
  • agregačné funkcie - Avg, Count CountDistinct, Max, Min, RowNumber, StDev, StDevP, Sum
  • grafická úprava výstupných zostáv
 • Práca s reportmi vo webovom prehliadači
  • výber, zobrazenie a aktualizácia reportu
  • navigácia po stranách, veľkosť zobrazenia, mapa dokumentu, parametre
  • vyhľadávanie zadaného textu
  • export vo zvolenom formáte

2. DEŇ

 • Výstupné formáty
  • webové - HTML
  • tlačové - TIFF, RTF, PDF
  • dátové - Excel, XML, CSV
 • Hierarchické a interaktívne reporty
  • zoskupenie údajov, agregáty a detaily - hierarchia, rozbaľovanie (drill-down)
  • interaktívne prvky v zostavách - návrh a použitie, parametre SQL dopytu
 • Generovanie a doručenie reportov
  • manuálne - na vyžiadanie (on-demand, pull)
  • automatické - udalosťami riadené (event-based, push)
  • generovanie na základe časových plánov (Scheduling) alebo iných udalostí
  • doručenie e-mailom, formou zdieľaných súborov, do prostredia SharePoint, Office, ...
 • Správa a údržba reportovacích služieb a reportov
  • nástroje pre Web, prístup cez URL a SOAP webovej služby
  • nástroje v prostredí Windows, WMI
 • Bezpečnosť
  • role na správu reportovacích služieb
  • role na prístup ku konkrétnym reportom
 • Zabudovanie reportov do vlastných aplikácií
  • webové aplikácie a služby v prostredí .NET
  • windows aplikácie .NET, integrácia prehliadača HTML stránok v okne aplikácie
  • úprava a riadenie výstupných zostáv za behu programu


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35