Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS SQL Server 2016 / 2014 - optimalizácia prevádzky

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pokročilých vývojárov databázovách aplikácií, ktorí sa chcú oboznámiť s možnosťami optimalizácie výkonu systému pri práci s rozsiahlymi dátami.

Obsah kurzu:

Kurz je zameraný na kľúčové faktory návrhu databáz, ktoré významne ovplyvňujú celkový výkon systému. Účastníci sa naučia optimalizovať uloženie dát, správne nastaviť indexy k tabuľkám, efektívne zostavovať príkazy na prácu s dátami v jazyku SQL, priebežne sledovať výkon systému a správne používať nástroje na meranie a ladenie časovej réžie systému.

Poznatky získane na tomto kurze možno vo veľkej miere aplikovať aj na iných databázových platformách - vrátane systému Oracle.

Vstupné požiadavky: Pokročilá znalosť jazyka SQL a praktické skúsenosti s jeho použitím pri práci s rozsiahlymi dátami.
Cena kurzu: 225 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Úvod do problematiky
  • identifikácia dotazov, ktoré najviac zaťažujú server, pravidlo 80/20
  • faktory ktoré je možné ovplyvniť pri návrhu databázy
  • faktory ktoré je možné ovplyvniť pri návrhu databázovej aplikácie
  • ako pomôcť databázovému serveru optimálne pochopiť SQL dotaz (aliasy pri dotazoch do viacerých tabuliek...)
  • identifikácia problémov pri vykonávaní SQL dotazov (CPU, pamäť, storage, I/O)
 • Optimalizácia návrhu databázy
  • pravidlá pre návrh databáz, podmienky relačnosti
  • normálne formy
  • typy databáz kedy sú výhodnejšie nenormalizované štruktúry
  • výkon verzus zabezpečenie integrity dát
 • Indexy
  • princíp indexov
  • výhody a nevýhody indexov
  • B*-Tree Indexy
  • ďalšie typy indexov, (funkčné, bitmapové), kedy je ktoré výhodné používať
  • indexy nad stĺpcami s nízkou variabilitou
  • identifikácia nepoužitých indexov
  • klastrové index
 • Použitie kurzorov
  • kedy je výhodné použiť pre výber údajov kurzory
  • zdieľané kurzory
 • Zber štatistík
  • štatistiky (Ako zistiť aké tabuľky sú nad objektmi, ako zhodnotiť, že sú už asi neaktuálne.)
  • štatistiky nad INDEXMI
  • štatistiky nad STLPCAMI. Základná práca s DBMS_STATS. Pojednávanie čo s particiovými objektami.
  • HINTY - najdôležitejšie hinty, dlhšie venovanie, spomenuté najčastejšie hinty, demo príklady

2. DEŇ

 • Optimalizácia utriedenia a spájania
  • optimalizácia utriedenia
  • top N
  • optimalizácia spájania údajov z viacerých tabuliek
  • NESTED LOOPS, SORT MERGE JOIN, HASH JOIN
 • Optimalizácia SQL príkazov
  • Rule Based Optimizer vs. Cost Based Optimizer
  • módy optimizéru CBO, rozdiel módov ALL_ROWS, FIRST_ROWS
  • prístupy k tabuľkovému bloku - ROWID, FULL
  • indexové - UNIQUE SCAN, RANGE SCAN, DESCENDING, INDEX FULL SCAN, FAST FULL SCAN, SKIP SCAN
  • hard parsing vs. soft parsing
  • analýza EXECUTION PLAN, PLAN TABLE
 • Optimalizácia objektov procedurálnej nadstavby (PL/SQL - Oracle, T-SQL –SQL Server2 )
  • optimalizácia základných programových konštrukcií
  • uložené procedúry, funkcie , spúšte
  • procedurálna nadstavba SQL verzus kód v programovacom jazyku
  • uložené procedúry, funkcie , spúšte v programovacom jazyku aplikácie
 • Pokročilejšie témy
  • Dynamic Performance Views
  • vykonávacie plány
  • SQL Trace and TKPROF
  • Optimizer Plan Stability
  • Stored Outlines
  • operačná verzus multidimenziálna štruktúra databázy vhodnosť pre konkrétne scenáre
  • materializované pohľady
  • dočasné tabuľky
  • alternatívne úložiska údajov (indexovo organizované tabuľky, úložiská pre XML) výhody a nevýhody z pohľadu výkonu pre konkrétne scenáre


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35