Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Oracle 12c / 11g - základy a návrh databáz

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre začínajúcich používateľov databázového systému Oracle, ktorí sa chcú oboznámiť s jeho funkčnými možnosťami a naučiť sa vytvárať jednoduché databázy.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu získajú ucelený prehľad o základných súčastiach a nástrojoch databázového systému Oracle a naučia sa ich efektívne používať pri tvorbe jednoduchých databáz. Po úvodnej inštalácii a nastavení systému si prakticky vyskúšajú všetky potrebné kroky - návrh databázy, vytváranie tabuliek, indexov, relácií a iných databázových objektov, vkladanie údajov do databázy a ich následná aktualizácia, výber údajov z databázy pomocou základných príkazov v jazyku SQL a úvod do PL/SQL. V závere kurzu sa oboznámia so základmi správy systému a naučia pristupovať k údajom v databázach z najčastejšie používaných klientskych programov.

Získané poznatky možno využiť aj pri rozhodovaní o tom, či Oracle je pre vás tým správnym riešením.

Výuka prebieha vo voľne šíriteľnej (bezplatnej) verzii systému Oracle.

Vstupné požiadavky: Znalosť základov databázového spracovania údajov.
Cena kurzu: 225 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Úvod do databázových systémov
  • základné pojmy a dátové modely
  • entito-relačný model a definícia relačnej databázy
  • vzťahy medzi tabuľkami, primárny a cudzí kľúč
  • druhy príkazov SQL a rozdiely medzi nimi - DDL, DML, DCL
 • Vytváranie a údržba tabuliek
  • definícia stĺpcov a dátové typy - čísla, dátumy, znakové reťazce
  • ALTER tabuliek
  • RENAME, TRUNCATE a DROP tabuliek
 • Constraints - nástroje na údržbu konzistencie dát
  • vytváranie a modifikovanie constraints
  • NOT NULL, CHECK, PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY
  • aktivovanie a pozastavenie účinnosti constraints - enable, disable
 • Úvod do jazyka SQL
  • základné princípy
  • príkazy pre definíciu dátových objektov (DDL)
  • príkazy pre manipuláciu s dátami (DML)
  • príkazy pre riadení prístupu k dátam (DCL)
  • riadenie transakcií

2. DEŇ

 • Príkaz SELECT a jeho použitie na výber údajov z databázy
  • operátory a funkcie na prácu s hodnotami - znakové, číselné, dátumové, konverzné
  • operátory na porovnávanie hodnôt - =, <, >, <=, >=, <>
  • operátory BETWEEN, LIKE, IN, IS NULL, IS NOT NULL
  • logické operátory - AND, OR, NOT
  • klauzula WHERE
  • klauzula ORDER BY
 • Views - pohľady
  • význam a použitie pohľadov
  • vytvorenie, úprava a zrušenie pohľadu
  • SELECT s využitím pohľadov
  • INSERT, DELETE, UPDATE údajov cez pohľad
 • Vytváranie iných objektov
  • sequences, indexes, synonyms, public synonyms
 • Úvod do PL/SQL
  • čo je PL/SQL
  • základné štruktúry PL/SQL


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35