Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Oracle 12c / 11g - práca v jazyku SQL

3 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre vývojárov, správcov a ostatných používateľov databázového systému Oracle, ktorí sa chcú naučiť efektívne pracovať so systémom pomocou príkazov v jazyku SQL.

Predmet kurzu:

SQL - Structured Query Language je štandardný počítačový jazyk na prácu s relačnými databázami. Obsahuje niekoľko skupín príkazov:

 • DDL - Data Definition Language - slúži na definíciu databázových objektov
 • DML - Data Manipulation Language - slúži na prácu s údajmi - vkladanie, úprava, výber a mazanie údajov
 • DCL - Data Control Language - slúži na riadenie prístupu používateľov k údajom - databázovým objektom
 • TCL - Transaction Control Language - umožňuje riadiť ukladanie zmenených údajov do databázy

Obsah kurzu:

Kurz je zameraný na pochopenie základov databázového jazyka SQL a praktické využitie jeho použitia pri práci s dátami. Účastníci kurzu sa naučia vytvárať tabuľky a iné databázové objekty, vkladať, upravovať a odstraňovať v nich údaje, vyberať údajov z tabuliek, zoraďovať, zoskupovať a filtrovať ich, používať vlastné výpočty vo výstupných zostavách a veľa ďalších užitočných techník.
Vstupné požiadavky: Znalosť základov databázového spracovania údajov a určité skúsenosti s relačnými databázami.
Cena kurzu: 355 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Úvod do relačných databáz
  • databázová terminológia
  • zásady návrhu relačného modelu dát, normalizácia dátových štruktúr
  • základné technológie a nástroje v systéme Oracle
  • Oracle SQL Developer
 • DDL - tvorba a úpravy databázových objektov a štruktúr
  • vytvorenie a zmena štruktúry tabuľky - CREATE TABLE, ALTER TABLE
  • vytvorenie a zmena pohľadu - CREATE VIEW, REPLACE VIEW
  • nástroje na ochranu integrity údajov - constraints (obmedzenia)
  • materializované pohľady
  • indexy
  • sekvencie
  • odstraňovanie objektov - DROP
 • DML - práca s dátami
  • základné syntaktické pravidlá jazyka SQL
  • dátové typy - číselné, znakové, dátum a čas, NULL, používateľsky definované
  • vkladanie, úprava, výber a odstraňovanie údajov

2. DEŇ

 • Výber údajov z databázy - príkaz SELECT
  • základná syntax príkazu
  • projekcia - výber stĺpcov a použitie aliasov pre stĺpce
  • výber záznamov - klauzula WHERE, využitie operátorov BETWEEN, IN, IS NULL, LIKE
  • usporiadanie záznamov - klauzula ORDER BY
  • eliminácia duplicitných riadkov - DISTINCT
  • tvorba výrazov, použitie aritmetických a textových operátorov
  • zoskupovanie údajov - klauzuly GROUP BY a HAVING
  • vnorené SQL - jednoriadkové dotazy, viacriadkové dotazy (operátory ALL, ANY, IN), súvzťažné (korelačné) dotazy
  • využitie pseudostĺpcov
  • výber dát z viacerých tabuliek pomocou SET operátorov - UNION, UNION ALL INTERSECT, MINUS
  • spájanie viacerých tabuliek - vnútorné a vonkajšie - INNER JOIN, LEFT | RIGHT | FULL OUTER JOIN
 • Vkladanie údajov do databázy
  • vloženie záznamov s konkrétnymi hodnotami do tabuľky
  • vkladanie údajov z iných tabuliek
  • vkladanie a automatické generovanie jedinečných hodnôt v primárnych kľúčoch
 • Úprava údajov v databáze
  • aktualizácia všetkých alebo len vybraných riadkov
  • aktualizácia obsahu konštantnou alebo vypočítanou hodnotou
  • aktualizácia obsahu na základe hodnôt z inej tabuľky

3. DEŇ

 • Odstraňovanie údajov z databázy
  • odstránenie všetkých údajov z tabuľky - TRUNCATE
  • odstránenie vybraných riadkov - DELETE
  • odstránenie duplicitných riadkov
 • Využitie funkcií vo výrazoch
  • jednoriadkové funkcie - numerické, dátumové, časové, na prácu s textom, konverzné funkcie
  • agregačné funkcie
  • analytické funkcie
  • ostatné funkcie
 • Riadenie transakcií
  • význam a spôsob použitia transakcií
  • potvrdzovanie transakcií - COMMIT
  • odvolanie zmien - ROLLBACK
  • vytváranie návratových bodov - SAVEPOINT
 • DCL - riadenie prístupu k databázovým objektom
  • správa práv k databázovým objektom - GRANT, REVOKE


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35