Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Access 365 - programovanie vo VBA

3 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre skúsených používateľov databázového systému MS Access, ktorí chcú čo najviac automatizovať svoju prácu s databázami alebo vytvárať vlastné programové aplikácie v jazyku Visual Basic for Applications (VBA). Kurz je zameraný na "klasické" aplikácie v prostredí Windows.

Predmet kurzu:

VBA je univerzálny programovací jazyk, ktorý firma Microsoft zabudovala do väčšiny svojich aplikácií v rodine MS Office. Je to zjednodušená verzia mohutnejšieho jazyka Visual Basic, ktorá však obsahuje dostatok príkazov a funkcií na bežné programovanie. Hlavná sila VBA spočíva v jeho tesnej integrácii s materským programom, ktorý poskytuje priamy prístup ku svojim interným objektom a pomocou nich umožňuje programovo riadiť prakticky celú svoju činnosť. V prostredí MS Access možno programovo vykonať takmer všetky databázové a iné operácie, ktoré sú dostupné v menu programu a na paneloch nástrojov. Kľúčovú úlohu tu zohráva technológia objektovo orientovaného programovania.

Obsah kurzu:

V úvode kurzu sa preberajú základy programovacieho jazyka VBA, vrátane jeho štandardných procedúr, funkcií a objektového modelu programu MS Access. Hlavná pozornosť sa venuje objektom pre prístup k dátam - ADO (DAO), pomocou ktorých programátor pracuje so všetkými údajmi v databázach, ako aj programovaniu formulárov, dialógových okien, dotazov a tlačových výstupov. Na jednoduchých príkladoch sa preberajú aj možnosti komunikácie s inými programovými aplikáciami v prostredí MS Windows (MS Word, MS Excel) pomocou techniky Automation.

Záver kurzu je venovaný návrhu a zostaveniu jednoduchšej databázovo orientovanej aplikácie a konzultáciám konkrétnych problémov účastníkov.

Vstupné požiadavky: Pokročilá znalosť práce s programom MS Access. Určité skúsenosti s tvorbou makier (VBA) alebo znalosť programovania v niektorom inom programovacom jazyku alebo databázovom systéme sú vítané, ale nie sú podmienkou účasti na kurze.
Cena kurzu: 205 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Úvod do tvorby a použitia programov v jazyku VBA
  • základné pojmy - objekt, vlastnosti objektu, metódy objektu, udalosti
  • porovnanie makier a modulov, výhody a nevýhody makier, transformácia makier na moduly, zásady tvorby modulov
  • základy práce vo vývojovom prostredí, ladenie programu, priebežné sledovanie hodnôt premenných
 • Základy jazyka VBA
  • vlastnosti a stavba jazyka, riadkovo orientovaný zápis príkazov
  • numerické dátové typy - byte, integer, long, single, double, currency, boolean
  • typ dátumový, reťazcový (znakový), variant, objekt
  • používateľom definované typy
  • identifikátory - konštanty, premenné a polia, rozsah platnosti identifikátorov
  • výrazy a operátory (aritmetické, reťazcové, relačné, logické), priorita operátorov
  • riadiace štruktúry - rozhodovanie, cyklus, volanie procedúr a funkcií
  • parametre procedúr a funkcií odovzdávané odkazom a hodnotou, pozičné a kľúčové parametre, voliteľné parametre, neznámy počet parametrov

2. DEŇ

 • Prehľad a použitie štandardných funkcií, používateľské funkcie a procedúry
  • numerické, reťazcové a konverzné funkcie
  • dátumové a časové funkcie, funkcie súborov a adresárov, funkcie vstupu a výstupu, finančné funkcie, informačné funkcie, funkcie vetvenia, ostatné funkcie
  • funkcie pre narábanie s objektami
  • definícia a použitie vlastných (používateľských) funkcií a procedúr
 • Objektový model MS Access
  • kontajnery a objekty, práca s objektami
  • objekty Application, Control, DoCmd, Form, Report, Screen, Section
 • ADO (DAO) - objekty pre prístup k dátam - prehľad, vlastnosti a metódy
  • Recordset - prístup k údajom v tabuľkách a dotazoch, pohyb v množine dát, usporiadanie, filtrovanie a hľadanie záznamov
  • SQL a Recordset - vytvorenie nového dynamického dotazu
  • TableDef a QueryDef - vytvorenie novej tabuľky alebo statického dotazu
  • Relation - prístup k reláciám
  • User a Group - prístup k právam používateľov a skupín

3. DEŇ

 • Programovanie s objektami
  • formuláre - objekty a programovanie udalostí
  • zostavy - objekty a programovanie udalostí
  • spolupráca s dátovými objektami ADO (DAO)
  • ošetrenie chýb - objekty Err a Error
 • Ďalšie objektové techniky a komunikácia medzi aplikáciami
  • dátové a ovládacie prvky ActiveX
  • ukážka práce s objektom CommonDialog na prístup k súborom
  • Automation - spolupráca s inými programami (MS Word, MS Excel)
 • Tvorba jednoduchej databázovo orientovanej aplikácie - analýza, návrh, realizácia
 • Konzultácia konkrétnych otázok a problémov podľa záujmu účastníkov kurzu


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35