Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Access 365 - pre pokročilých

3 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých používateľov databázového systému MS Access, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti o tomto programe.

Obsah kurzu:

Úvod kurzu je venovaný krátkemu opakovaniu základných poznatkov a postupov, ktoré patria k minimálnej výbave každého používateľa programu. Určitý priestor je vyhradený aj konzultáciám konkrétnych otázok a problémov z predchádzajúcej praxe účastníkov kurzu.

V hlavnej časti kurzu sa preberajú niektoré náročnejšie techniky, ktoré sa používajú pri tvorbe zložitejších databáz, založených na viacerých tabuľkách s reláciami. Podrobne sa preberá najmä tvorba a použitie filtrov, formulárov a výstupných zostáv. Osobitná pozornosť sa venuje práci s makrami, ktoré môžu výrazne zefektívniť prácu s databázou.

Záver kurzu obsahuje úvod do problematiky databázových aplikácií, základy práce s programovacím jazykom Visual Basic for Applications (VBA) a ukážku postupu pri tvorbe jednoduchej aplikácie.

Kurz sa venuje najmä "klasickým" nástrojom na prácu v prostredí Windows. Na kurze sú k dispozícii všetky verzie programu - výuka prebieha v najnovšej verzii, rozdiely v starších verziách sa preberajú priebežne.

Vstupné požiadavky: Znalosť práce s programom MS Access na úrovni bežnej obsluhy.
Cena kurzu: 190 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Tvorba a použitie náročnejších databáz, práca s viacerými tabuľkami
  • analýza problému, návrh databázy, štruktúra tabuliek
  • definícia štandardných väzieb medzi tabuľkami
  • tvorba viactabuľkových dotazov a formulárov, použitie jazyka SQL
  • tvorba viactabuľkových zostáv
 • Import, export a zdieľanie tabuliek, spolupráca s inými programami
  • problémy importu a exportu dát
  • práca so zdieľanými tabuľkami
  • možnosti spolupráce s programami MS Word a MS Excel
 • Práca s externými objektmi
  • použitie techniky OLE na prácu s externými objektmi
  • externé objekty vo formulároch a zostavách
 • Bezpečnostný systém, jeho štruktúra a definícia (ochrana údajov)
 • Zdieľanie dát a práca v počítačovej sieti

2. DEŇ

 • Pokročilejšia práca s formulármi
  • navrhovanie zložitejších formulárov - zásady
  • ovládacie prvky vo formulároch - skupiny volieb, zoznamy možností, prepínače...
  • vlastnosti objektov formulára a ich nastavenie
  • úprava zobrazenia dát vo formulári
  • hlavný formulár s podformulármi
  • výrazy vo formulároch - aritmetické výpočty, výpočty súhrnov za skupiny záznamov, hľadanie hodnôt v tabuľkách
 • Náročnejšie výstupné zostavy
  • navrhovanie zložitejších výstupných zostáv, použitie výrazov v zostavách
  • ovládacie prvky v zostave, ich vkladanie, nastavenie vlastností
  • radenie a zoskupovanie dát v zostave, záhlavie a päta zostavy
  • definovanie oblasti a intervalu pre zoskupovanie dát, viacúrovňové súhrny
  • problémy tlače výstupných zostáv

3. DEŇ

 • Práca s makrami
  • tvorba makra, zadávanie akcií do makra, zadávanie argumentov
  • uloženie a spustenie makra
  • tvorba skupiny makier
  • odkazy na názvy ovládacích prvkov vo výrazoch
  • použitie podmienok v makrách
  • použitie makier vo formulároch a zostavách
 • Základy tvorby databázových aplikácií
  • použitie formulárov nahrádzajúcich menu
  • použitie formulárov ako dialógových okien
 • Základy programovania v jazyku Visual Basic for Applications (VBA)
  • procedúry, premenné v procedúrach, odovzdávanie údajov procedúram
  • použitie riadiacich štruktúr, rozhodovanie, opakovanie operácií
  • práca s objektami databázy


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35